افتخاري: داور پنالتي نگرفت، شرايط تيم عوض شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

استقالل را براي قهرماني بستيم

ســرانجام افتخاري مديرعامل اســتقالل ســكوت خود را شكست و درباره مســائل اخيــر صحبت كرد. در ابتدا افتخــاري درباره وضعيت اســتقالل صحبت ك رد: «استقالل اين روزها اوضاع خيلي خوبي دارد. بعد از بازي با استقالل خوزستان كه همه كارشناسان داوري تاييد كردند كه داور براي ما پنالتي نگرفت شــرايط تيمي ما عوض شد. در نيمه دوم خوب بوديم ولی بدشــانس. مصدومهايی مثل اميد ابراهيمي و فرشــيد اســماعيلي و فرشــيد باقري برگردند تيم ما كامل ميشود. منصوريان هم ايــن روزها تمرينات خوبي را انجام ميدهد و نقاط ضعف را برطرف ميكند. تيم نياز به هماهنگي و چند بازي دارد.»

مديرعامل اســتقالل مدعي است كه تيم اســتقالل براي قهرماني بسته شده است. افتخاري در اين خصوص اينطور ميگويد: «تيم را براي قهرماني بســتيم. منتها ليگ فراز و نشيب دارد. همه تيمها ممكن است ببازند. 30 بازي بايد انجام دهيم. پارســال مگر تيمهاي بزرگ نباختند. ســپاهان و تراكتور مگر نباختند. ما شرايطمان فرق دارد. تغييرات زياد داشتيم و احتياج به زمان داريم. از نيمه دوم بازي با استقالل خوزستان شــرايط خوبي داشتيم. مربي هم االن ميتواند كوچ بهتري داشته باشد. از اين هفته وضعيت بهتر ميشود.»

مديرعامل اســتقالل درباره شــكايت مگويان از باشــگاه ميگويد: «مگويان شــكايت نكرده اســت. ما يك نامه به ايشان داديم و او را آزاد معرفي كرديم. ايشــان برود و تيمش را انتخاب كنــد. اگر تيم انتخاب كــرد كه هيچ اگر نه بــا ما بيايد و توافــق كند. هيــچ بازيكني را رها نميكنيم. اگر طلبكار باشــد پولش را ميدهيم و اگر بدهكار باشد پول را ميگيريــم چون به نفع هيچ كس نيســت. ما بايد به تعهد خود عمل كنيــم. در رابطه با بازيكنان داخلي بايد تصميــم بگيريم. با دو نماينده مجلس جلســه داشتم و در رابطه با مســائل و مشكالت ليگ قهرمانان صحبت كرديم.»

مديرعامل اســتقالل درباره ليست مالي بازيهاي ليگ قهرمانان و تحويلش به فدراسيون و همچنين آخرين وضعيت بدهيها ميگويد: «ما ليســت خود را داديم. حدود 00۵ ميليون تومان هزينه هر بازي براي ما بوده اســت. اگر از اين بحث خارج شويم در رابطه با تيم بايد تاكيد كنم كه شــرايط از اين هفته عوض ميشــود. مطالبات بازيكنان و كادر فني را به تدريج پرداخت كرده و باشــگاه را سبك میكنيم. بدهي از گذشته به ما ارث رســيده است. بايد همان موقع تكليف را مشخص ميكردند و حاال بايد حلش كرد.»

افتخاري درباره غيبت قريب در جلسات هيات مديره ميگويد: «در مورد جلســات با هيات مديره بايد بگويم آقاي قريب دو جلسه نبودند و اميدوارم در جلسه سوم باشند. دليل اين مساله را نميدانم. هيات مديره مصمم اســت و ميخواهد به خاطر عملكرد خــوب منصوريان در فصل گذشــته به كار خود با قدرت ادامه دهد. هواداران نگران نباشند و ما كار خود را بلد هســتيم. مطمئن باشيد اين استقاللي كه بستيم از اين هفته هواداران را راضي ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.