استقالل تسليم مشكالت مالي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پندار توفيقي يكي از آن افرادي اســت كه وقتي پروژه تغييرات در باشــگاه استقالل كليد خــورد، از پرداخت بدهيهــا و تامين بودجههــاي آنچنانــي خبر مــيداد. همان مردي كه ديروز دورنماي ســفيدي را ترسيم ميكرد و در باغ ســبز نشــان ميداد حاال از موضع ضعف برآمده و ديگر نهادها را به كمك دعوت ميكند. آيا اين ناشــي از ناتواني يكي از اعضاي اقتصادي باشــگاه كه نقش مهمي هم در نقل و انتقاالت داشته، نيست؟ توفيقي گفته اســت: «منابع ورودي باشگاه مشخص اســت و البتــه منابع مصرفــي آن هم كامال معلوم؛ اينكه از قول برخي گفته ميشــود اگر تيم دســت ما بود مشكالت را حل ميكرديم فقط در حد صحبت است و چگونه امكان دارد چنين بدهي سنگيني تا فاصله 9 شهريورماه پرداخت شود. استقالل و پرسپوليس تيمهاي 100 درصد دولتي هســتند و تابــع قوانين محاسبات عمومي دولت اداره ميشوند. وقتي اين باشــگاهها مصارفشــان از درآمد بيشتر باشــد، دولتمردان موظف ميشوند براي اينها كســري بودجه در نظر گرفته و مابهالتفاوت كسري بهعنوان زيان به آنها پرداخت ميشود. اســتقالل يك شــركت كامال دولتي است و مصارف آن مورد تاييد دولت قرار گرفته و به نظرم دولت بايد كســري بودجه آن را تأمين كند. بهعنــوان مثال اگر درآمد باشــگاه ۵2 ميليارد اســت و مصارف آن 40 ميليارد، اين كســري بايد تأمين شــود.» توفيقي در ادامه حرفهايش ميگويد: «ميشود از طريق قانون بودجه براي شــركتهاي دولتي كمك گرفت و اين بدهي كه در سالهاي اخير باقي مانده صاف كرد. بــه نظر من دولت و وزارت ورزش بايد به اين مساله ورود كنند و هرچه سريعتر تكليف را روشــن كنند چون زمــان، زماني نيســت كه بشود روي آن ريسك كرد. اين دو باشــگاه بزرگترين باشگاههاي هواداري كشور هستند و همانطور كه ميدانيد كنفدراسيون فوتبال آســيا (ای اف سی) شــرط كرده كه باشــگاهها بايد تا 9 شــهريور اســناد تسويه بدهيهــاي خود را ارائه كنند ضمن آنكه يك راه ديگر توافق با طلبكاران و يا تقسيط كردن مطالبات آنها است كه از طريق مكاتبات بايد كنفدراسيون فوتبال آســيا (ای اف سی) در جريــان آن قرار بگيرد. در مــورد بدهيهاي دولتي نيز بايد بگويم كه بايد توافقات با اداره ماليات صــورت بگيرد و به صورت مكتوب به زبان انگليســي به فدراسيون فوتبال ارسال و آنها براي كنفدراســيون فوتبال آسيا (ای اف ســی) بفرســتند كه باشــگاهها به دولت نيز بدهي ندارند. تمام راهكارهايي كه گفتم بايد به صورت مكتوب و قانوني به كنفدراســيون فوتبال آســيا ارسال شود و مجموع اين كارها باعث ميشــود تا دو باشــگاه از خطر حذف نجات پيدا كنند كه البته من در اين گفتوگو اشارهاي به باشــگاههاي تراكتورسازي و نفت تهران نداشتهام.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.