فرهاد مجيدي شاكي جديد استقالل در ایافسی؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

كاپيتان پيشين استقالل تهران هم در رديف طلبكاران باشــگاه استقالل است اما تاكنون هيچ حرفــي در رابطه با طلب يك ميليــاردياش از اين مجموعه مطرح نكرده است.

مجيدي كه دل خوشي از مديران فعلي باشگاه به ويژه افتخاري ندارد هنوز صحبتي در خصوص تاخير در پرداخت مطالباتش از استقالل مطرح نكرده است اما بعيد نيست او هــم به ماننــد ديگر طلبكاران باشــگاه براي وصول مطالباتش دســت به كار نشود. نزديكان فرهاد مجيدي حاضر به اظهارنظر در اين خصوص نيســتند اما اگر نام فرهاد مجيــدي هم بهعنــوان شــاكي جديد در فهرست بدهكاران معترض ثبت شود قطعا مديريت اســتقالل با بحراني بزرگتر روبهرو خواهد شد.

اين خبر را كانال ميدان روي خروجي خود قرار داده و بدون شك اگر جدي شود دردســرهاي اســتقالل براي راضي كردن طلبكارانش بيشتر خواهد شد.

مجيدي بازيكني اســت كــه به لحاظ محبوبيــت نفر اول اســتقالل محســوب ميشود و قطعا شكايت او از استقالل بازتاب بســياري خواهد داشت اما آنچه نبايد مورد بيتوجهي قرار بگيرد اين است كه چنانچه فرهاد هم به صف شاكيان ملحق شود نبايد او را نسبت به اين اقدام محكوم كرد. به هر حال مجيدي هم روزگاري براي اســتقالل زحمت كشيده و اگر مطالبه حقوقش را كند كاري خالف عرف و قانون نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.