جباروف در تركيب ثابت استقالل مقابل تراكتور

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبك ازبكستاني استقالل به نظر فعال مورد اعتماد ســرمربي اين تيم اســت و به احتمال فراوان در بازي با تراكتورسازي در هفته سوم ليگ برتر هم در تركيب تيمش به ميدان ميرود.

استقالل در پســت هافبك بازيساز با بيشــترين ترافيك ممكن روبهرو اســت و حضور 4 بازيكن در اين پســت باعث شده منصوريان مجبور شود از داريوش شجاعيان در پست وينگر چپ و راست بازي بگيرد.

اما با وجود اين تعداد بازيكن در پست هافبك بازيســاز منصوريان به حضور سرور جباروف در اين پست اعتقاد زيادي دارد و با اين شرايط به احتمال فراوان او در بازي با تراكتورسازي در هفته سوم ليگ برتر هم در تركيب آبيها به ميدان خواهد رفت.

جباروف در بازي با استقالل خوزستان يكــي از بهترين بازيكنان اســتقالل بود و گفته ميشــود منصوريــان از عملكرد اين بازيكن هم رضايت كامل دارد.

خيليها معتقدنــد منصوريان در بازي با استقالل خوزســتان اشتباه بزرگي انجام داد كــه جباروف را از بازي بيرون كشــيد و جبــاري را به جاي او به زمين مســابقه فرستاد. منتقدان اين مربي تعويض جباروف را احساســيترين كار منصوريان دانستهاند اما ســرمربي اســتقالل كه اين روزها زير آماجي از انتقادات قــرار دارد براي بازي با تراكتورسازي ديگر قرار نيست خطر كند و اين بار جباروف شايد بازيكن 90 دقيقهاي او باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.