اختر: در شكايت مگويان از استقالل هيچ كاره ام

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ادموند اختر مهاجم ســابق استقالل و مدير برنامههاي هرايــر مگويان مدافع ارمني كنار گذاشــته شــده اســتقالل از اتفاقات پيش آمده براي بازيكنش به شدت ناراحت اســت و مقصر اصلي آن را عليرضا منصوريان ميداند.

اختر درباره شكايت هراير مگويان از استقالل به دليل دريافت نشدن مطالباتش از استقالل اظهار داشت:«مگويان از طريق وكيل بينالمللي خودش از اســتقالل به فيفا شــكايت كرده و من كارهاي نيستم. او خواهــان دريافت مطالبات ســه فصل گذشــته خودش شــده و ايــن در حالي است كه ســه چهار بازيكن استقالل پول زيرميزي گرفتهاند. در اســتقالل هميشه اينطور بوده كه بازيكنــان پول زيرميزي ميگيرند. مســووالن استقالل هم مدعي هستند طبق قراردادشان پول دادهاند، در صورتي كه ايــن بازيكن و آن بازيكن ندارد و همه بازيكنان طبق قرارداد پولشــان را ميخواهند.»

ويدرمورداينكهپندارتوفيقيمعاون ورزشي باشگاه استقالل گفته كه هنوز يك هفته از زمان پرداخــت مطالبات مگويان باقي مانده است، گفت:« باشگاه استقالل مطالبات مگويــان را بپردازد تــا او نيز از شكايتش صرفنظر كند. مديربرنامههاي خارجي وقت را از دست نميدهند و خيلي زود اقدام ميكنند. من اســتقاللي هستم و سه سال با مســووالن باشگاه كنار آمدم تا اين بازيكن به مطالباتش برســد. آقايان مسوول در استقالل، هواداران را روبهروي بازيكنان قــرار ندهيد. وقتــي بازيكناني چون آرش برهاني، اميرحســين صادقي، هاشــم بيكزاده، آندرانيــك تيموريان و كاوه رضايي براي پولشان اقدام ميكنند، بــه اين معنــي نيســت كه پــول اضافه ميخواهند، آنها خواستار پول قراردادشان شــدهاند. وقتي به اداره ماليــات مراجعه ميكنند، آنهــا ميگوينــد كاري نداريم چقدر از باشگاه استقالل طلب داريد، بايد ماليات را پرداخت كنيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.