كيانوش به دنبال 300 ميليون طلبش از استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

تيم اســتقالل در هفته ســوم ليگ برتر روز جمعه به مصاف تراكتورســازي تبريــز ميرود. مشــكالت يكــي پس از ديگري دامنگير اســتقالل ميشوند و در كنار مسائل نتيجهگيري و بدهيها، يك بازيكــن ديگر به جمع طلبكاران اين تيم اضافه شد. كيانوش رحمتي هافبك سابق استقالل در خصوص طلبي كه از اين تيم دارد، اينطور ميگويد: «چند ســال است كه از استقالل طلب دارم و متاسفانه اداره ماليات هم بر اساس قراردادي كه داشتم برايم ماليات بريده اســت برای پولي كه نگرفتــهام. بــه همين دليل به مشــكل مالياتي خــوردهام و تمام حســابهايم مسدود شده است. چند بار براي مطالباتم به باشــگاه اســتقالل مراجعه كردهام اما هنوز طلــب 300 ميليونيام را نگرفتهام. به هر حال من در اســتقالل خيلي مواقع با مصدوميت بازي كردم و تمام تالشــم را بــراي موفقيــت اين تيــم انجام دادم بــه همين دليل انتظار دارم باشــگاه هم هواي من را داشــته باشد تا مشكلم حل شــود.» پيش از رحمتي، برهاني نيز در مصاحبهاي اعالم كرده بود به دليل اينكه اســتقالل ماليــات او را پرداخت نكرده، ممنوع الخروج شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.