دوري ادامه دار باقري

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبك دفاعي استقالل ديروز هم در تمرين تيمش غايب بود. فرشيد باقري كه از قبل از اردوي استقالل در ارمنستان مصدوم شده بود، همچنان شرايط شركت در تمرين گروهــي را ندارد و امروز هم نتوانســت در تمرين شــركت كند تا مــدت دوري او از ميادين هنوز نامشــخص باشد. اين بازيكن بيشتر از يك ماه اســت كه شرايط حضور در تمرين را ندارد و كادرفني اســتقالل در غياب او تمرينات را پيگيري ميكند. باقري در هفتههاي پاياني فصل گذشــته نمايش بسيار خوبي داشت ولي مصدوميت عجيب در بازي دوستانه برابر نساجي باعث شده او فعال شرايط حضور در تمرين را نداشته باشد. نكته عجيب اين است كه كادرپزشكي باشگاه استقالل هم هيچ اظهارنظر رسمي در مورد ميزان دوري او از ميادين انجام نميدهد اما اينطور كه مشخص است سه بازيكن مصدوم استقالل(پادواني، اســماعيلي و باقري) به بازي با تراكتورسازي نميرسند تا استقالل همچنان در غيــاب بازيكنان مصدوم خود راهي مسابقات شود. با توجه به مسائلي كه پيش آمد و اختالف كادرپزشكي و كادرفني قبل از شــروع بازيها، كادرپزشكي هم اين روزها مصاحبــهاي در خصوص مصدومان انجام نميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.