زندي: هواداران به منصوريان فرصت بدهند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

فريدون زندي كه در خارج از كشــور هم پيگير نتايج استقالل است در مورد عملكرد اين تيم در دو ديدار ابتدايي ليگ هفدهم ميگويد: «استقالل تيم بزرگ و پرافتخاري اســت و در ديدار برابر اســتقالل خوزســتان هم از دقيقه 70 به بعد عالي كار كرد. البتــه اعتقاد دارم در اين ديدار داور دو پنالتي اســتقالل را ناديده گرفت. اگر اين اتفاق ميافتاد و داور پنالتيها را به ســود شاگردان منصوريان ميگرفت قطعا نتيجه بازي تغيير ميكرد.»

زندي با بيــان اينكه اســتقالل بازيكنان خوبــي جذب كرده اســت كــه بايــد با هم هماهنگ شــوند، ميگويد: «عليرضا منصوريان مربــي جواني اســت كــه هــواداران بايد به او فرصــت بدهند تا تيــم را هماهنگ كند. فكر ميكنم اســتقالل در ادامه مســابقات موفق خواهد بود.»عضو ســابق اســتقالل و تيم ملــي در مورد زندگــياش در آلمان و اينكه مشــغول چه كاري اســت ميگويد: «درحال يادگيــري و مربيگري هســتم و اميدوارم بتوانم در آينــده از اين تجربيات استفاده كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.