استقالليها به تمرين نكردن فكر میكنند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

شرايط مالي استقالل خوب نيست و احتمال اينكه ايــن تيم وارد اعتصاب شــود باال است. شرايط اســتقالل اين روزها بيشتر به آتش زير خاكستر مشابه است.

تيمي كه هنوز پيش قرار داد خود را دريافــت نكــرده در آســتانه تمرين نكردن بازيكنان قرار دارد.

مسووالن باشگاه اســتقالل بعد از بــد قولي كه به بازيكنــان براي بازي با اســتقالل خوزستان داشــتند، اين بار وعده پرداخت 30 در صدي قراردادشان را قبل از بازي با تراكتور دادهاند اما نكته قابل توجه اين اســت كه استقالليها به اين نتيجه رســيدهاند در صورتي كه تا بازي با تراكتور مسووالن باشگاه به وعده خود عمل نكنند، تمرين نمیكنند.

از اين رو مســووالن استقالل پيگير تهيــه اين بودجه از طريــق حامي مالي هستند تا هر طور شده تا قبل از بازي با تراكتور اين پول را به بازيكنان برسانند. در صورتي كه باشــگاه استقالل به وعده خود عمل نكند بعيد نيست نتيجه بازي سوم استقالل اين بار تحت تاثير پرداخت نكردن مطالبات بازيكنان قرار بگيرد.

در شــرايطي كه اســتقالل نتايج خوبي كسب نكرده و اين روزها منتقدان از نحوه عملكرد كادرفني اين تيم انتقاد ميكنند، مشكالت مالي هم دردسرهاي اين تيم را مضاعف كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.