چهار بازيكن پنهاني پول گرفتند؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در روزهاي اخير صحبتهاي زيادي در مورد بــي پولي بازيكنان اســتقالل منتشر شده اما آنچه مسلم است بعضي از بازيكنان اين تيم مقداری از مطالبات خود را دريافت كردهاند.

در حــال حاضر پژمــان منتظري پنهاني و دور از چشــم ســاير بازيكنان 400 ميليون تومــان پول دريافت كرده اســت. اين در حالي است كه او به دليل ســالها حضور در فوتبال قطر نياز مالي ندارد و اين موضوع ميتواند دلخوري در بين بازيكنان بزرگ اســتقالل به وجود بياورد چرا كه باشــگاه تا كنون ريالي به آنها پول پرداخت نكرده است.

مهدي قائدي، حســن بيتسعيد و داريوش شــجاعيان براي تهيه مســكن نفري 0۵ ميليون تومــان پيش قرارداد دريافت كردهاند.

بــا اين شــرايط در صورتي كه اين موضوع علني شود بيترديد بازيكنان به اين اتفــاق اعتراض خواهند كرد چرا كه مديران باشــگاه تمام بازيكنان را به يك چشم نگاه نكرده است.

شــايد هم به همين دليل است كه اختــر مديربرنامه مگويان روز گذشــته اعالم كرد بعضي از بازيكنان اســتقالل پولهــاي زير ميزي ميگيرند. باشــگاه در شــرايط مالــي خوبــي نيســت اما پرداختيهــاي پنهاني بــه چند بازيكن براي اين تيم ايجاد دردسر كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.