قريب و زماني به نشست با افتخاري نرفتند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

عصر ديروز گفته شد كه نشستي ميان اعضاي هيات مديره باشگاه استقالل برگزار شــده اســت اما اصل ماجرا اين گونه نبود و در اين جلســه كه به خواســت افتخاري برگزار شــد دو عضــو مهم هيــات مديره اســتقالل حضور نداشــتند. پس از اينكه افتخــاري از اين جلســه خودماني بيرون آمــد انتظار مي رفت درباره دليل غيبت دو عضو مهم هيات مديره توضيحاتي بدهد اما مديرعامل اســتقالل طبق معمول شروع به تعريــف و تمجيد از منصوريان كرد و وعده اســتقاللي بهتر را در هفتههــاي آتي داد. مديرعامل استقالل اما قصد داشت نشستي با حضور همه اعضا برگزار كند تا شايد سايه اختالفها ميان مديران را از روي سر باشگاه بردارد اما اين موضوع با مخالفتهاي آشكار محمدحســين قريب و حسن زماني مواجه شــده است و اين دو عضو تاثيرگذار ترجيح دادهاند در اين برهه به نشست نروند.

بهتر بود مديرعامل اســتقالل به جاي انجــام مصاحبهاي كه با يك رســانه خاص هماهنگ شــده درباره چرايي اين غيبتها توضيحاتي شــفاف به رســانهها بدهد اما مديرعامل باشــگاه اســتقالل در اين باره چيزي به زبان نياورد تا همچنان ابهامها بر سر ادامه همكاري دو عضو تاثيرگذار هيات مديره استقالل با افتخاري در ذهن هواداران اين باشگاه باقي بماند. اينجاست كه شكاف ميان اعضاي هيات مديره اســتقالل اثبات ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.