پست جديد چشمي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســرمربي اســتقالل براي فصل جديد از هافبك تيمش در دو پســت اســتفاده ميكند. روزبه چشمي بعد از يك ســال و نيــم دوري از ميادين به دليــل مصدوميت در ايــن فصل نقش مهمــي را در اســتقالل قبــول كرده اســت. منصوريان اين فصل قصد دارد با آرايش 3 دفاعــه تيمش را به زمين بفرســتد. منصوريان اين سيستم را در بازي با اســتقالل خوزستان در زماني كه اســتقالل در حمله بــود اجرا كرد كه در اين شكل از بازي روزبه چشمي بهعنــوان دفاع وســط در زمين بازي ميكرد و منتظري و مجيد حســيني مدافعــان متمايــل به راســت و چپ ميشــدند. اما در زماني كه اســتقالل بايد دفاع ميكرد سيســتم اســتقالل 4-2-3-1 ميشــد كه در اين سيستم روزبه چشــمي بهعنوان هافبك دفاعي بايد جلوي خط دفاع استقالل را جمع ميكرد كه در اين پست هم روز موفقي را پشت سر گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.