تمرين اختصاصي دو بازيكن مصدوم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

دو بازيكن مصدوم استقالل (پادواني و فرشــيد اســماعيلي) در تمرين نوبت صبح به تمرينــات اختصاصي پرداختند. تمرين اســتقالل پس از اســتراحت يك روزه ديــروز در دو نوبــت صبح و عصر برگزار شــد كه تمرين صبح ساعت 10 در زمين شــماره دو آزادي برگزار شــد. بازيكنان پس از اينكه خودشــان را گرم كردنــد، زير نظــر مربيان كار بــا وزنه و آيتمهــاي بدنــي را انجــام دادند. پيش از شــروع تمريــن، عليرضــا منصوريان دقايقي براي شاگردانش صحبت كرد. دو ميهمــان مبتال به اي بي در محل تمرين استقالل حاضر شدند و از سوي كادرفني و بازيكنان مورد اســتقبال قرار گرفتند. منصوريان پيراهن امضا شده استقالل را به اين دو اهدا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.