اخطار به منصوريان حقيقت ندارد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بعد از تساوي استقالل مقابل همنام خوزســتانياش بود كه شايعه شد قريب رييس هيات مديره استقالل به منصوريان هشدار داده كه اگر تراكتورسازي را نبرد بايد از استقالل برود. اين شايعه را قراب عضو هيات مديره استقالل تكذيب كرد و حــاال نوبت به يكي ديگــر از نزديكان قريب رســيده كه اين خبــر را رد كند. كامران منزوي قائم مقام سابق استقالل در اين ارتباط گفته اســت : «قريب به من گفت هنــوز وقت نكردم وارد كليات شوم اين مسائل(اولتيماتوم به منصوريان) كه ديگر جزو جزييات بوده و طرح چنين مســائلي فقط براي بر هم زدن جو تيم استقالل است. تازه اول فصل است و بايد از منصوريان حمايت كامل شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.