از برانكو ياد گرفتم به پيراهنم تعصب داشته باشم

محمد نصرتي مدافع نفت تهران اين روزها سرشار از انگيزه است تا بهترين بازيها را انجام دهد. نصرتي كه در بازي اول مقابل سپيدرود رشت يك گل مهم زد، حاال انگيزه زيادي دارد تا يكي از همان بازيهاي خوبش را مقابل تيم سابقش يعني پرسپوليس به نمايش بگذارد. البته نصرتي ك

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

خبر رســيده مصدوم هستيد و به بازي با پرسپوليس نميرسيد...

من در جريان بازي با ســپيدرود رشت مصدوم شــدم. دقيقه 75 بود كه پشــت پايم كشــيده شــد و به همين دليل بازي با فوالد خوزســتان را از دســت دادم اما در اين مدت تمرينات خوبي داشتم كه احتمال دارد به بازي با پرسپوليس برسم. البته من به كادر فني هم گفتم تا زماني كه آمادگيام صددرصد نشــود ترجيح ميدهم بازي نكنــم چون نميخواهم به صورتي به زمين بروم كه اشــتباهي داشته باشم. اگر ما اشتباه داشته باشيم، چه توقعي از جوانها ميرود؟ به خاطر همين هنوز بودن يا نبودنم در بازي با پرسپوليس مشخص نيست. االن خيلي بهتر از قبل شــدهام و شايد بتوانم بــازي كنم اما تــا روز بازي تكليــف نهاييام مشخص ميشــود. فعال با شــرايطي كه دارم دودل هســتم اما تا روز بازي شايد كامال آماده باشم و بتوانم بازي كنم.

يعنــي با توجه به رونــد تمرينات، نميتواني تشخيص بدهي كه ميرسي يا نه؟

از ديــروز تمرينات گروهي را شــروع كردم كه بايد شــرايط را كامال بسنجم. به هر حال شرايط تمرين و بازي خيلي فرق دارد. در تمرين كنترلشده كار ميكنيم اما بازي اينطور نيست. مثال اگر طارمي شوت بزند يا منشا توپ را بيندازد و برود، بايد استارت ناگهاني بزنم كه اين مســاله خيلي متفاوت با بازي است. به هر حال اميدوارم تا روز بازي شــرايطم مهيا شود و بتوانــم بازي كنم. من در بازي اول شــرايط خوبي داشــتم كه حتي يــك گل هم زدم، در ادامه هم ميخواهم روند رو به رشــدي داشته باشــم. نميخواهم جوري به ميــدان بروم كه كوچكترين اشــتباهي داشــته باشم چون هر اشتباه ممكن است شيرازه تيم را به هم بريزد.

االن شــرايط نفت تهران براي بازي هفته سوم چطور است؟

خدا را شــكر شرايط تيم خوب شده و با توجه به اينكه حواشي كم شده، ثبات نسبي پيــدا كرديم. اميدوارم اين روند تداوم داشــته باشد تا بتوانيم فصل خوبي پشت سر بگذاريم.

اما ظاهرا هنوز مشــكالت مالي حل نشده؟

بله اما مســووالن در تالش هستند كه مشــكالت را رفع كنند. به هر حال نفت تهران نماينده ايران در آســيا است و بايد از اين تيم حمايت شود.

فصل گذشته اســتقالل خوزستان هم مشكالت زيادي داشت كه باعث شد شرايط سختي در آسيا داشته باشد...

بلــه، با مشــكالت مالي كار ســخت ميشود. االن تمام فكر و ذكر فدراسيون فوتبال شــده تيم ملي. شايد 80 درصد اين مساله هم درســت باشد اما تيمهايي كه نماينده ايران در آسيا هســتند هم اهميت زيادي دارند. ما اگر تيمهاي قدرتمندی داشــته باشــيم تيم ملي قدرتمندي خواهيم داشت كه خدا را شكر االن تيم ملــي قدرتمندي داريم. به هر حال حضور تيمهاي ايراني در آســيا امتيازات مهمي براي فوتبال ايران دارد كه اميــدوارم به اين تيمها توجه شود.

بــازي بــا پرســپوليس را چطور ميبينيد؟ نفت تهران شــروع خوبي در ليگ برتر داشته كه باعث شده االن بازي با پرسپوليس حساسيتهاي خاصي پيدا كند...

پرســپوليس به نظرم باثباتترين تيم 3 سال اخير اســت. مجموعه خوبي كه در آن تغييــرات مديريتي كمي داشــته، تغيير كادر فني هم نداشــته و بازيكنانش را حفظ كرده. اين تيم در 2 هفتــه اول، 2 پيروزي خوب به دست آورده كه با اين شرايط بدون شك ما كار سختي مقابل آنها خواهيم داشت.

ظاهرا تيمتان انگيــزه زيادي براي امتياز گرفتن در اين بازي دارد؟

مهمترين فاكتور تيم ما انگيزه مضاعفي اســت كه به وضــوح آن را در تيــم ميبينيم. همدلي هم هســت كه بچهها همقسم شدهاند بازيهاي خوبي انجام دهند. متاسفانه در ابتدا از تيم انتقادهاي مغرضانهاي ميشــد كه سعي كرديم با بازيهاي خوب، به آنها پاسخ دهيم.

قرار گرفتن مقابل تيم سابقتان براي شما چطور است؟

وقتي بازيكني با تيمي افتخار كســب ميكند و با آن شــاديها و خاطرات شــيرين زيــادي دارد، قــرار گرفتن مقابــل آن برايش سخت ميشــود. آن هم در شرايطي كه مربي محبوب مــن هم در تيم مقابــل حضور دارد. من برانكــو را خيلي دوســت دارم او مربي با شــخصيتي اســت كه قرار گرفتــن مقابل آن سخت است.

اما به نظر ميرســد انگيزه زيادي براي بازي مقابل پرسپوليس داري؟

قطعا همينطور اســت. من به تيم نفت تهران متعهد هســتم كــه ميخواهم بهترين بازيهايم را براي آن انجام دهم. يكي از اصول مثبتي كه از پــاس و آقاي برانكو ياد گرفتيم اين است كه هميشه به پيراهني كه ميپوشيم عرق و تعصب داشــته و متعهد باشيم. من به پيراهن تراكتور هم غيرت داشــتم، به پيراهن پاس، گسترش، پرســپوليس و نفت تهران هم همينطور.

بــازي بــا پرســپوليس را چطور پيشبيني ميكني؟

پيشبيني ســخت اســت اما اميدوارم بازي تماشاگرپسندي باشد و تيمي كه حقش است پيروز ميدان شود.

بحث تحويل ندادن خانهات در تبريز به كجا كشيد؟

مــن نميدانم واقعا چــرا اين بحثها مطرح شده. اين خانه را باشگاه براي من گرفته اما بيعانه و اجاره آن با خود من است و ماهي 2 ميليون و 600 هزار تومان از جيبم براي اجاره ميدهم. به خاطر اينكه هنوز با باشگاه گسترش فوالد تسويه حساب نكردهام نتوانستهام وسايلم را جمع كنــم و بياورم. حضورم در نفت تهران هم خيلي ناگهاني اتفاق افتاد كه فرصت نشــد به تبريز بروم اما در تهران خانهام را رهن دادم كه بايد مبلــغ رهن را به مســتاجر برگردانم. متاســفانه 3 چك از باشگاه گســترش فوالد از 2 ســال قبل دارم و طلــب 50 درصدي از پارسال كه با آن ميتوانم خانهام را پس بگيرم. به باشگاه گفتم حداقل يكي از چكها را پاس كند امــا تا االن اين اتفاق نيفتــاده. به همين دليل در مدتي كه تهران هستم، در خانه پدرم و پدر همســرم زندگی میكنم كه اين مساله واقعا ناراحتكننده اســت. من منتظرم چكها پاس و مشــكالتم حل شــود تا فرصت كنم به تبريز بروم و وسايلم را جمع كنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.