صادقي ناراحت از ميزبانی پارس جم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميرحســين صادقي مدافع مياني پيكان قبل از بــازي هفته دوم مقابل پــارس جنوبي جم در مصاحبــهاي گفته بود پيكان اگر حتــي در چادر هم بخوابد بايد پارس جنوبي را شكست دهد. اين مصاحبه و البته شكست پيكان مقابل تيم تارتار باعث شــد حرف و حديثهاي زيادي براي صادقي به وجود بيايد. مدافع مياني پيكان در مــورد صحبتهايش قبل از بازي ميگويد: «در اين زمينه ســوءتفاهم ايجاد شد. قبل از اين بازي نگرانيهايي در مورد مسائل امكاناتي در جم مطرح شد و طبيعتا باشگاه، بازيكنان و كادر فني پيكان نگران اين موضوع بودند. حتي براي اين بازي نصف تيم ما در كاروانســرا بود و نصف تيم هم در عســلويه بودند. بحث من فقط در مورد امكانات بود و نميدانم چه چيزي گفتم كه به برخي دوستان برخورد. به هر حال باشگاه ما هزينه ميكند و بايد در بازيهاي بيرون از خانه هم وضعيت مناســبي داشته باشيم. من در مورد مردم شــهر جم يا تيم پارس جنوبي هيچ صحبتي انجام ندادم اما كادر فني و ســرمربي جم صحبتهاي خاله زنكي در برخي رسانهها انجام دادند. به هر حال بعضيها فقط فوتبال را بر اساس مسائل فني و چيزي كه داخل زمين اســت دنبال ميكنند اما برخي هم فوتبال را به خارج از زمين فوتبال ميبرند و كارنامه و سابقه آنها در فوتبال مشخص است.»

اميرحســين صادقي كه با رفتارهاي بدي از ســوي هواداران پارس جم مواجه شــده بود، درباره شــعارهايي كه عليهاش ســر داده ميشــد، توضيح ميدهــد: «هواداران پارس در ورزشــگاه 90 دقيقه به مــن توهين كردند اما نميدانــم دليلش چه بود. ما ميگوييم ســالها تمدن داريــم اما انگار تمدن نداريم و يا تمدن ما چيز ديگري بوده كه ما آن را اشتباه فهميده بوديم. مردم جم رفتار خوبي داشــتند و آنها ســر ما منت گذاشتند. من از همه آنها تشكر ميكنم اما بحثــي كه كردم مربوط به امكانات بود و هرگز به آنها بياحترامي نكردم.» صادقي با اشــاره به كار كردن با مجيد جاللي ميگويد: «من شيفته رفتار مجيد جاللي هســتم چون با مسائل فني دنبال نتيجهگيري است و مثل برخي مربيان كارهاي ديگر نميكند. من به او ميگويم اگر نميخواهد بيرون از زمين كاري كند حداقل حرفهايش را بلند بزند تا همه بشنوند. او از لحاظ فني و اخالقي نمونه است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.