لحظه‌شماری‌فشنگچی‌برای‌بازی‌ با‌پرسپوليس

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميرحسين فشــنگچي يكي ديگر از بازيكنان سابق پرسپوليس است كه اين هفته بايد با لباس نفت تهران مقابل تيم سابقش قرار بگيرد. فشنگچي كه انگيزه زيادي براي ايــن بازي دارد، فكر ميكند نفت تهران در آينده ميتواند نتايج خوبي كسب كند.

هافبك نفتيها درباره شرايط تيمش براي بازي با پرســپوليس ميگويد: «شرايط تيمي ما بد نيست. با اينكه خيلي دير كارمان را در ليگ برتر شــروع كرديم اما خدا را شــكر دو نتيجه خوب گرفتيم. يك برد و يك تســاوي كســب كرديم و اميدواريم مقابل پرسپوليس هم نتيجه خوبي بگيريم.» اميرحســين فشنگچي كه در بازي ســوپرجام بهعنوان كاپيتان نفت تهران به ميدان رفته بود، معتقد اســت شرايط اين تيم بهتر از ســوپرجام شــده: «پرسپوليس در حال حاضــر بهترين تيم ايران اســت و بازي كردن مقابل اين تيم بســيار ســخت خواهد بود. با اين حال ما هم نســبت به بازي ســوپرجام شرايط بهتري داريم و بازي بهتري انجام ميدهيم. انشاءا... بتوانيم يك برد ارزشــمند به دســت بياوريم و روز خوبي را سپري كنيم.» فشنگچي كه بازي با تيم ســابقش را هيجانانگيز ميداند، درباره رويارويي با پرسپوليس ميگويد: «باالخره هر بازيكني كه در پرســپوليس بازي كرده، عرقي نسبت به اين تيم دارد و من هم از اين قاعده مســتثني نيســتم. عالوه بر من در تيم ما نفراتي مثل بنگر، نصرتي و حتي حميد درخشان در پرسپوليس حضور داشتند و اين مسابقه براي ما هيجان خاصي دارد. با وجود اين همه ما در نفت حضور داريم و سعي ميكنيم بهترين عملكرد را به نمايش بگذاريم.»

هافبك نفتيها در رابطه با مشــكالت مالــي تيمش هم توضيح ميدهد: «مشكالت مالي باشگاه نفت همچنان ادامه دارد. مسووالن باشگاه گفتهاند طي روزهاي آينده بخشي از مبالغ قراردادها را واريز ميكنند و اميدوارم اين اتفاق رخ بدهد تا قبل از بازي با پرســپوليس دغدغه ديگري نداشته باشيم. شرايط نفت شرايط سختي است اما انسان به اميد زنده است و همه ما تالش ميكنيم روزهاي خوبي براي نفت تهران رقم بزنيم. ضمن اينكه در دو هفته گذشته هم خوب كار كرديم و ميتوانيم بهتر هم بشــويم. واقعيت اين است كار ما در دو بازي گذشته بسيار ســخت بود. هنوز از نظر بدني و تاكتيكي شرايط ايدهآلي نداريم و واقعا همه بچهها زحمت كشيدند و اين موفقيت را رقم زدند. اميدوارم بتوانيم در آينده هم روزهاي خوبي را سپري كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.