59‌درصد‌مردم‌جم‌ استقاللي‌هستند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محســن فــروزان دروازهبــان پارس جنوبــي جم اگرچه خيلــي تالش ميكند در هر بازي كلينشــيت داشــته باشد اما تا االن موفــق نبوده. فــروزان البته از اين مســاله چندان ناراحت نيســت چون او به خاطــر موفقيت تيمش خيلي خوشــحال است و ميگويد مهمتر از كلينشيتهايش، پيروزيهاي پارس جم است.

دروازهبــان پــارس جنوبــي جم در رابطــه با عملكــردش در 2 بازي اخير اين تيم ميگويد: 2« بــازي در داخل و خارج از خانــه را با نتايج خيلي خــوب برديم و حداكثر امتياز را از آنها به دســت آورديم. ضمن پيروزي بازي خوبي را هم به نمايش گذاشــتيم و بازيكنان دستورات كادر فني را به نحو احســن در زمين پيــاده كردند. در بازي مقابل پيكان تحت فشــار بودم و نيمه دوم توپهاي زيادي به سمت دروازه ما آمد. خدا را شــكر با چندين سيو خوب توانســتم نتيجه بازي را بــه نفع خودمان حفظ كنم.»

محســن فروزان با اشــاره بــه اينكه گرفتــن چنيــن نتايجــي بــراي برخــي تعجببرانگيز است، ادامه ميدهد: «برخي از پيش ميگفتند تيم ما يكي از گزينههاي ســقوط ليگ هفدهم اســت امــا از همان ابتدا هم گفتم اين تفكرات اشــتباه اســت و همانطــور كــه ديديد بــا دو هفته بازي توانستيم خودمان را به تيمهاي ليگ برتري ثابت كنيم و باالتر از همه قرار بگيريم.»

فروزان در رابطه با بازي هفته ســوم مقابل سپاهان ميگويد: «سپاهان در حال حاضر مانند شير تير خورده است و به دنبال جبران نتيجه هفته گذشته. قطعا براي اين بازي شــرايط خيلي سختي خواهيم داشت اما ما هم در تالش هســتيم تا جايگاه خود را حفــظ كنيم و صدر را از دســت ندهيم، چراكه به دســت آوردن دوباره اين جايگاه واقعا كار دشــواري خواهد بود. خدا را شكر فعال عروســي در كوچه ما اســت، به بقيه كاري نداريم.» دروازهبان پارس جنوبي جم درباره انتخاب اين تيم صحبتهاي جالبي دارد: «در ابتداي فصل خيليها به من انتقاد كردند كه چرا اين تيم را براي ادامه فعاليت خود انتخاب كردهاي اما من اعتماد داشتم ميتوانيم شرايط خوبي را رقم بزنيم. باشگاه توانســت در ابتداي فصــل بازيكنان خيلي خوبي را جذب كنــد و فكر ميكنم در كل جنسمان براي رســيدن به موفقيت نسبي جور است.»

محســن فروزان ظاهرا آمــار جالبي از هــواداران پــارس جنوبي جــم گرفته: «خوشــحالم مــورد قبول مــردم جم قرار گرفتــهام. جالب اســت در شــهر جم 95 درصد مردم استقاللي هستند و شايد دليل محبوبيت من هم همين باشد. شايد باورتان نشــود اما از هر 20 نفر يــك نفر طرفدار پرسپوليس است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.