ربیع عطایا انتظار بیشتری از خودش دارد بايد‌گل‌بزنم‌ و‌ديده‌شوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يكــي از بازيكنانــي كــه در دو هفته گذشــته توانسته عملكرد خوبي در تركيب ذوبآهن داشــته باشــد، ربيــع عطايا هافبك چــپ پاي لبناني سبزپوشــان اســت. عطايا كه ســال گذشــته در ذوبآهــن فرصت زيادي براي بازي كردن پيدا نكرد، امســال با حضور امير قلعهنويي به يكي از نفرات ثابت اين تيم تبديل شــده و توانسته پاسخ اعتماد كادرفني را بدهد.

ربيــع عطايا دربــاره عملكردش در ليگ ايران ميگويد: «خوشــحالم كــه توانســتم دو بازي خــوب براي تيمم انجام دهم و مثمر باشــم. با اين حال اعتقاد دارم هنــوز اتفاق خاصي رخ نــداده. من دوســت دارم در ادامه مســابقات هم بــا كيفيــت خوب در خدمت ذوبآهن باشــم و براي تيمم بدرخشــم. فصل گذشته در ذوبآهن فرصــت زيادي نداشــتم تــا خودم را نشــان دهم. زمان زيــادي براي بازي كردن به من نرســيد اما اين فصل به من اعتماد شد و خوشــحالم توانستم تواناييهايم را نشــان دهم. االن هم به اتفاقات پارسال و گذشته فكر نميكنم. توجهم به آينده اســت و اينكه بتوانم براي تيمم مفيد باشم. بايد بتوانم اين روند را تا پايان فصل ادامه دهم. اينكه در دو بازي موفق باشــم، راضيكننده نيســت. بايد گل بزنم، پاس گل بدهم و به چشــم بيايم تا بتوانم نام خودم را موفق بگذارم.»

هافبك لبناني ذوبآهن اصفهان در رابطه با شــرايط تيمش هم توضيح ميدهــد: «تيم خيلي خوبــي داريم. بازيكنــان موثر زيــادي در ذوبآهن حضــور دارنــد و يك تيم منســجم هســتيم كه چند ســال در كنار هم حضور داشتند. تعدادي بازيكن جديد هم اضافه شــدند و با اين نفرات تمام تالشمان را براي كسب رتبهاي خوب در ليگ برتر انجام خواهيم داد.»

ربيع عطايا در مورد ســطح ليگ فوتبــال ايران ميگويد: «ســطح ليگ برتر فوتبال ايران بســيار باال اســت. بازيهايي كــه در ليگ ايــران انجام ميشــود، 90 دقيقه پرفشــار اســت كــه همه تيمهــا پــرس روي توپ را بــه خوبي انجام ميدهند. اين نشــان ميدهــد فوتبال ايران بــه فوتبال روز جهان نزديك شده. ليگ ايران از همه ليگهاي كشورهاي اطراف بهتر است اما ژاپن و كرهجنوبي كمي ليگ بهتري نسبت به ايران دارند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.