درخشان‌هم‌به‌جمع‌معترضان‌بی‌پولی‌ نفت‌اضافه‌شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حميد درخشان سرمربي نفت تهران اين روزها به خاطر مشكالت مالي تيمش شــاكيتر از هميشه است. درخشان فكر ميكند تا زماني كه مشكالت مالي گريبانگير تيم باشد، نميتوانند كاري از پيش ببرند. ســرمربي نفت تهران ظاهرا به خاطر اين مشكالت حتي به استعفا هم فكر كرده.

حميد درخشان درباره شايعه كنارهگيرياش از سرمربيگري نفت تهران بعد از بازي با پرســپوليس ميگويد: «ببينيد يكســري مسائل دســت من نيست و مديران باشگاه بايد تالش كنند اين مشكالت حل شــود. مربي كه دستش خالي باشد نميتواند معجزه كند. شما ببينيد فالن تيم بزرگ كشــور 5 روز ديرتر پول گرفتند و اعتصاب كردند. در نفت هم همين شرايط است و بازيكنان حق و حقوقشان را ميخواهند و كسي بيشــتر از عرف، پول نميخواهد. طبيعي است كه ما بهعنوان مربي در زمينه فني بايد كار كنيم و مشــكالت اينچنيني را باشــگاه بايد برطرف كند. مطمئنا اگر مشــكالت مالي برطرف شود، ديگر اين شــايعات مطرح شده عنوان نميشود اما وقتي عرصه به آدم تنگ شود احتمال هر اتفاقي هست.»

درخشــان در رابطه با اينكه احتمال كنارهگيرياش از نفت تهران چقدر است، ادامه ميدهد: «احتمال اين موضوع كه نيست مگر اينكه شما آنقدر تحت فشار باشي كه نتواني كار كني. وقتي شما دستهايت بسته باشــد و نتواني كار كني، ديگر آن زمان بايد رفت. اميدوارم كار به اينجا كشيده نشود و مشكالت حل شود. متاسفانه مشكالت مرتفع نشده و اميدوارم هر چه زودتر اين اتفاق رخ دهد. مطمئنا اگر مشكالت مالي ما ادامه پيدا كند بازســازي تيم سخت خواهد شد و اميدوارم هر چه زودتر اين اتفاق رخ دهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.