طلبكاران‌نفت‌به‌ ای‌اف‌سی‌شكايت‌م ‌يكنند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در صورتــي كه طــي ‪3 2،‬ روز آينده مطالبات مربيــان و بازيكنان ســابق نفت تهران به آنها پرداخت نشــود، آنها شكايت خود را به كنفدراسيون فوتبال آسيا خواهند كرد. طلبكاران باشــگاه نفت تهران شامل مربيان و بازيكنان ســابق اين تيم كماكان به دنبال گرفتن حق و حقوق خود هستند و اين در حالي است كه قولهاي مساعدي براي پرداخت مطالباتشــان بــه آنها داده شده.

طلبكاران باشــگاه نفت تهران تصميم گرفتند در صورتي كه مطالباتشان طي 2، 3 روز آينده پرداخت نشود و اقدام موثري از سوي كميته انضباطي و فدراسيون فوتبال صورت نگيــرد، راه ديگري را براي دريافت مطالبات خود در پيــش بگيرند. مربيان و بازيكنان ســابق نفت تهــران ظاهرا احكام كميتــه انضباطــي كه به ســود آنها صادر شــده را ترجمــه كرده و حتي قرار اســت در مالزي هم يك وكيل خبره و زبردســت استخدام كنند تا در صورت پرداخت نشدن مطالباتشان از باشگاه نفت به كنفدراسيون فوتبال آسيا شــكايت كنند. به اين صورت قطعا با توجه به حضور باشگاه نفت در ليگ قهرمانان آســيا در ســال بعد، اين شكايت شرايط خوبي براي باشــگاه ايجاد نخواهد كرد.

غالم حسنوي مربي سابق نفت تهران كــه اين روزها پيگيرتــر از ديگر طلبكاران است، اين مساله را تاييد ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.