نق‌يزاده:‌پايين‌آمدن‌از‌ صدر‌جدول‌مهم‌نيست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميثم نقيزاده كاپيتــان پارس جنوبي جم از اينكه تيمــش در 2 هفته ابتدايــي 2 پيروزي پر گل به دســت آورده و صدرنشين شده، خوشحال اســت و فكر ميكنــد نبايد هيچ تيمي را دســت كم گرفت. نقــيزاده درباره بازي اين هفته تيمش مقابل ســپاهان ميگويد: «ســپاهان در اين چند ســال هميشه تيم باشخصيتي بوده و خيلي محكم و قوي بازي ميكنــد. دريافت چهار گل از پديده، مالكي براي ضعيف بودن اين تيم نيست و ما مقابل ســپاهان با تمام وجود بازي خواهيم كرد. بسياري از بازيكنان ما براي ســال اول اســت كه در ليگ برتر بازي ميكنند. ممكن اســت از اين ردهاي كه هســتيم پايين بياييم اما مهم نيست. تيم ما كادر فني، بازيكنــان و مديريت بســيار خوبي دارد كه باعث ميشود بازيهاي خوبي به نمايش بگذاريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.