بازگشت‌گل‌محمد‌ي ‌به‌تبريز

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يحيي گلمحمــدي كــه از اوايل هفته گذشته براي شــركت در كالسهاي مربيگري پرواليســنس ميــان تبريز و تهــران در حال رفت و آمــد بود، بــا پايان ايــن دوره، صبح ديروز (دوشــنبه) به تبريز برگشــت. فلمينگ مربي دانماركي سابق مس كرمان مدرس اين دورههاي آموزشــي بود. با گذراندن اين دوره مربيگري، گلمحمدي حاال ديگر مشكلي براي نشســتن روي نيمكت تراكتورسازي در ليگ قهرمانان آســيا ندارد. گلمحمدي كه از صبح ديروز به تبريز برگشته، تمرينات تراكتورسازي را زير نظر گرفته است. تراكتورسازان تمرينات خود را در تبريز ادامه خواهند داد تا چهارشنبه كه براي بازي مقابل اســتقالل به تهران سفر ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.