حاتمي:‌از‌باخت‌ب‌ه ‌پرسپوليس‌خيلي‌ناراحتم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فرزاد حاتمي مهاجم تراكتورســازي تبريز كه در بــازي مقابــل پرســپوليس گل زيبايي زد، هنوز هم از شكســت تيمش ناراحت اســت: «تراكتورســازي به نســبت ســالهاي گذشته تغييرات زيادي داشته و چون از يارگيري محروم اســت، از بازيكنان جوان استفاده ميكند. با اين وجود، با اســتفاده از داشتههايمان بازي خوبي مقابل پرسپوليس انجام داديم و موقعيتهاي ما بهتر از حريف بود. از شكست مقابل پرسپوليس خيلي ناراحتم چون حقمان باخت نبود.» حاتمي درباره بازي با اســتقالل هم ميگويد: «از شانس ما دو هفته پياپي بايد با پرســپوليس و استقالل بــازي كنيم. ما براي پيــروزي به تهران ميآييم و تــالش ميكنيم دو شكســت اخير در ليگ را جبران كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.