محمدزاده:‌ذو‌بآهن‌هيچ‌ هدفي‌به‌جز‌قهرماني‌ندارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وحيد محمــدزاده مدافع ذوبآهن اصفهان معتقــد اســت تيمــش هدفي جز رســيدن به قهرماني ليــگ برتر ندارد: «مــا دنبال قهرماني هســتيم و ذوبآهن هيچ هدفي به جز قهرماني در ليگ برتر ندارد. البته ميدانيم كار سختي در پيش خواهيم داشت.» محمدزاده كه در بازي با گســترش فوالد يك گل زد، درباره آن پيروزي ميگويد: «ما بازي خوبي انجام داديم و شايسته برد بوديم. خوشــحالم كه گل زدم و دوست دارم بازيهــاي تأثيرگذاري را بــراي ذوبآهن انجام بدهم. من بيشــتر از ســال گذشته روي ضربات ايســتگاهي كار ميكنم و طبق برنامه كادر فني، مدافعان ميتوانند روي ضربات ايســتگاهي جلو بيايند. اميدوارم كه در آينده هم براي ذوبآهن دوباره گل بزنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.