مشكل‌فرجي‌با‌سايپا‌هنوز‌حل‌نشده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فرشــاد فرجي كه در فصل گذشته از راهآهن به سايپا پيوسته بود، در اين فصل به توافق با اين تيم دست نيافته تا بعد از گذشت دو هفته همچنان شرايط نامشخصي داشته باشد. مدافع مياني و راست سابق سايپا كه در نيم فصل ليگ شانزدهم راهي صنعت نفت آبادان شده بود، با توجه به قراردادش با نارنجيپوشان به تهران بازگشــت تا كارش را با ســايپا ادامه دهد اما عليرغم باقي ماندن يك فصل ديگر از قراردادش با اين تيم، به توافق با آنها دســت نيافته تا شرايط نامشــخصي براي فصل هفدهم داشته باشد. فرجي كه با پيشنهادهايی از ديگر تيمها مواجه شــده، به دنبال برطرف كردن مشكالت خود است تا بتواند مجوز عقد قراردادش با تيمهاي خواهانش را به دست بياورد. با شرايطي كه فرجي اين روزها دارد بعيد است او بتواند انتخابي ليگ برتري داشته باشد، مگر اينكه راهي نفت تهران شود كه فعال با كمبود بازيكن مواجه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.