اوليويرا‌هفته‌سوم‌هم‌برای‌سپاهان‌بازی‌نمی‌كند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســپاهان كه روي دروازهباني لي اوليويرا در ليگ هفدهم حساب ويژهاي باز كرده بود، در 2 هفته ابتدايي او را در اختيار نداشــت تا امتيازات مهمي را از دســت بدهد. اين اتفاق و البته شكست سنگين چهار بر صفر ســپاهان مقابل پديده باعث شــد، كادر فني اين تيم به دنبال آماده كردن اوليويرا باشند تا در بازيهاي آينده از او اســتفاده كنند اما ظاهرا اين دروازهبان به بازي با پارس جنوبي جم هم نخواهد رسيد. مرتضي رمضانيراد مدير رســانهاي سپاهان با تأييد اين خبر ميگويد: «عالئم بهبودي در اوليويرا مشاهده شده و كادر پزشكي ما تمام تالش خود را براي رســاندن اين بازيكن به بازي هفته ســوم انجام ميدهند اما هنوز مشخص نيست اين بازيكن به طور صددرصد به بازي اين هفته مقابل پارس جم ميرســد يا نه. قطعا كرانچار هم تا بهبودي كامل اين بازيكن ريسك نخواهد كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.