مشكل‌بازيكن‌نيجريه‌اي‌براي‌پيوستن‌به‌پيكان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

برخي مشكالت باعث شده تا مهاجم آفريقايي مدنظر مجيد جاللي از همراهي پيكانيها باز بماند. مسووالن پيكان مدتي پيش با يك بازيكن نيجريهاي به نام «كنت» به توافق رســيدند اما مشــكالتي براي عقد قرارداد رسمي او با پيكان وجود دارد. اين بازيكن فصل قبل در ليگ مصر بازي كرده و ظاهرا سازمان ليگ هم به باشگاه پيكان گفته ليگ مصر مورد تأييد فدراسيون نيست. اين در حالي است كه كنت سابقهاي هم در رده ملي ندارد. با اين حال مجيد جاللي اين بازيكن را تأييد كرده و باشگاه پيكان در حال رايزني با سازمان ليگ است تا مجوز الزم را براي عقد قرارداد با اين مهاجم نيجريهاي بگيرد اما تا به حال اين مشكل حل نشده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.