هافبك‌گرجستاني‌جايگزين‌بوعذار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســابا تاوادزه در صورت تاييد عبدا... ويسي به زودي با استقالل خوزســتان قرارداد امضا ميكند. سابا تاوادزه هافبك گرجســتاني كه توسط علي كريمي پسنديده و در تيم نفت مشغول به فعاليت شده بود، با حضور درخشان از اين تيم كنار گذاشته شد. اين هافبك گرجستاني در تمرينات استقالل خوزستان حضور پيدا كرد و به نظر ميرسد با تاييد عبدا... ويسي به اين تيم ملحق شود تا در ليگ هفدهم پيراهن آبيهاي اهواز را بر تن كند چراكه عباس بوعذار هافبك مورد نظر استقالل خوزســتان به دليل انجام خدمت مقدس سربازي، مجبور شد از اين تيم جدا شود. به همين دليل استقالل خوزستان قصد دارد اين هافبك گرجستاني را جايگزين او كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.