ايمان‌موسوي‌در‌نفت‌ ماندني‌شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ايمان موســوي مهاجم سابق استقالل كه با نظر علي كريمي به نفت تهران پيوســته بود، بعد از جدايي كريمي و آمدن حميد درخشــان بالتكليف بود. او دوســت داشــت به ليگ برتر برگردد اما با رفتن كريمي شرايط براي ماندنش سخت شد. موسوي در نهايت تصميم گرفت در تمرينات نفت بماند تا بلكه نظر درخشان را براي حضور در اين تيم جلب كند. اين مهاجم باتجربه در چند روز اخير در تمرينات نفت تهران حضور فعالي داشــت كه باالخره سرمربي تيم حكم به باقي ماندن او در تيمش داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.