بازيكن‌استقالل‌به‌صورت‌ قرضي‌در‌نفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سينا خادم پور بازيكن تيم اميد كشورمان كه از نفت به تيم اســتقالل پيوســته بود بعد از مذاكرات و جلساتي كه صورت گرفت، در نهايت قرار شــد براي مدت 2 ســال به صورت قرضي به تيــم نفت برگردد. اين درحالي اســت كه او با اســتقالل قرارداد بســته و قرضي رفتن او به نفت با هماهنگي مســووالن باشــگاه استقالل بوده. كارهاي نهايي پيوستن قرضي اين بازيكن به نفت ديروز انجام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.