ايران برزيلته

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بيكيفيت يا باكيفيت، خيلي اهميت ندارد؛ مهم اين اســت كه حاال ديگر اغلب برزيلیهايــی كه با دالالن ايرانی ارتباط دارنــد بدون تيم نميمانند چرا كه در فوتبال ايران هميشــه براي آنها مشــتري هســت. همين االن از 23 بازيكن خارجــي حاضر در ليگ برتر، 8 نفرشــان برزيلي هســتند و صنعتنفت داراي بيشــترين بازيكن خارجي؛ لوســيانو پريرا، مگنو باتيستا و آگوستو سزار هر سه برزيلياند و جاســم كرار از عراق آمده. آمار بازيكنان خارجي سپاهان هم دقيقا مثل آبادانيهاست، سه برزيلي دارند و يك عراقي؛ لي اوليويرا، رافايل اسچولر، ژاير رودريگرز و مروان حسين. گسترش فوالد اما از 3+1 سهميه خارجياش 3 تا را پر كرده. اين تيم دروازهاش را سپرده به فرناندو دخسوس برزيلي و كاخبر كاكاشويلي (گرجستان) و دراگان ژاكويچ (صربســتان) را هم در اختيار دارد. پرســپوليس فصــل پيش بوژيدار رادوشــوويچ كروات را جذب كرد و اين فصل گادوين منشا نيجريهاي را. بشار رســن عراقي هم همين روزها به اردوي اين تيم ميآيــد. ربيع عطايا (لبنان)، علي حمام (لبنان) و جورجي گولســياني (گرجستان) بازيكنان خارجي ذوبآهن هستند و اســتقالل هم فهرستش را با دو بازيكن خارجي پر كرده است؛ سرور جباروف از ازبكســتان و لئوناردو پادواني از برزيل. سياهجامگان هم دو بازيكن خارجي دارد كه هر دو، دورگهاند؛ گوران يركوويچ صرب- فرانســوي اســت و يوري چوالك دورگه كروات- آلماني. اســتقالل خوزســتان و پارسجنوبي اما هر كدام يــك بازيكن خارجي جذب كردهاند؛ آبيها موسي كولي بالي (مالي) را از سپاهان پس گرفتند و پارسجنوبي هم آلوز نانگ كامروني را جذب كرد. حال آنكه تراكتورســازي، فوالد، ســايپا، پديده، نفت، پيكان و ســپيدرود حتي يك بازيكن خارجي هم نخريدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.