عكس تيمي، به شكلي كه نديده بوديد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

عكس تيمي زياد ديده بوديم اما اين مدلياش را نه. پرســپوليس و اروند خرمشــهر در واقع شيوهاي تازه از «عكس تيمي» را باب كردند. شايد هم تاكيد بر دوستانه بودن بازي و صميميت بيشتر بود كه آنها را اينطور مهربانانه كنار هم نگه داشته و به ثبت چنين عكس جالب و متفاوتي ترغيب كرده است. عكسي از تيم برانكو با تيم يكي از بازيكنان سابقش در تيمملي ايران. يك طرف پرسپوليس بود و مقابلش، تيم اروند خرمشهر كه سرمربيگري آن با محمد علوي است. اين عكس را هم بازيكنان دو تيم به توصيه پروفسور كروات گرفتند تا خاطرهاى خوش براى حريفشان به جا بگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.