برانكو- علوي؛ به ياد تيمملي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين عكس ياد روزهاي ســرمربيگري برانكو را در ذهنمان زنده ميكند. روزهايي كه پروفســور كــروات حتي درصدي از محبوبيت امروزش را نداشت و دليل آن شايد استفاده از بازيكناني بود كه آنها را در حد تيمملي نميدانستيم. نمونهاش همين محمد علوي كه حضور هميشگياش در تركيب تيمملي تكراريترين بهانه بود براي به نقد كشيدن برانكو و او همه انتقادها را نشنيده ميگرفت. پس دليلی نداشــت كه متعجب شــويم وقتي علوي در ديدار دوباره با برانكو گفت: «اگر بخواهم صادق باشم بايد بگويم هر چه در فوتبال به دســت آوردم، به خاطر شماســت.» ديدار دوباره آنها بعد از بيش از 10 ســال رقم خورد؛ دو روز پيش و در جريان بازي دوستانه پرسپوليس و اروند خرمشهر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.