هومن جعفري

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - ‪Houman Jafari‬

هدیه روز خبرنگار

بهترين هديــهاي كه براي روز خبرنــگار از آقاي ســردبير ميتوان دريافت كرد دو چيز اســت: يا مطالب مرا سانســور نكنيد يا اضافه حقوق بدهيد. آدم به ميزان كافي قرص اعصاب تهيه كند! مرسي آه! نتيجه اخالقي: روز خبرنگار را فقط بايد به يك نفر تبريك گفت. حســن امامقلي. حسن عزيز روزت مبارك باشد كه خيلي دوستت داريم.

ممنون جواد

يك تشكري بكنيم از جواد خياباني بابت جارويي كه دســت گرفت و خيابانهاي تبريز را جارو كرد. ممنونيم جواد عزيز. شــايد خيلي انتقادها به شما درست باشد اما خيلي از كارهايت حرف ندارد كه اين يكي از آنهاست.

با اعصاب ما بازی نکن

آقــاي التزيو! هــر كاري ميخواهي انجــام بده. ميخواهــي ســردار را بگيــر. ميخواهــي نگير. ميخواهي 17 ميليون بده. ميخواهي بيشتر بده. ميخواهــي كمتر بده. ميخواهي ســردار را االن بگير. نميخواهي در ترانســفرتايم زمستاني بگير. نخواستي سال بعد بگير. هر غلطي ميخواهي بكن فقط دســتت را از روي اعصاب ما بردار! سرمان به باد فنا رفت از بس اين خبر را خوانديم كه التزيو و سردار فالن. التزيو و سردار بهمان! خفمان كردي!

اطالعیه

شما يادتان هست عباس محمدرضايي در استقالل بازي كرده باشــد؟ مهم نيست. مهم اين است كه قصد دارد از اســتقالل به فيفا شــكايت كند! اگر كســي از بنده عكســي در لباس اســتقالل دارد بياورد شــريك. نصف نصف تقسيم ميكنيم. كار خبرنگاري كه نه احترام دارد نه حقوق باال. حداقل برويم شــكايت كنيم هم ديده ميشويم هم دوزار ميدهند ديگر!

بادابادا مبارك بادا

به ســالمتي و ميمنتــي و مباركــي جناب آقاي آبراموويــچ ســومي را هم طالق دادنــد تا كونته نفس راحتي بكشد كه استاد تا 6 ماه بعدي مجرد تشريف دارند و دنبال يار ميگردند و وقت بركنار كردن مربي ندارند! البته خوشــحالي آقاي كونته بايد مضاعف هم باشــد چون همسر آخري عشق فوتبــال بود و مدام در تركيــب و تعويض و حتي نحوه تمرينها دخالت ميكرد!

بترکي!

مثلي هســت كه بــه آدمهاي پرخــور ميگويند بتركي را هم صدا كن! البته مثل چرندي اســت و بنده هم توصيهاش نميكنم اما وقتي شــنيدم كه پي اس جي دارد امباپه را هم ميخرد، بي اختيار بتركي را هم صدا كردم.

شیداي زمانه

اميرحسين صادقي هر چه پيرتر ميشود تالشش براي ماندن در فوتبال افزايش ميبايد. اســتاد در مصاحبهاي فرموده: من شيفته رفتار مجيد جاللي هستم! يادش بهخير! قبال كه شيداي رفتار امير قلعه نويي بودي! نتيجــه اخالقــي: از مديران پيــكان تقاضا داريم قرارداد ايشــان را يك فصل ديگر تمديد كنند. از االن دلهره آخر فصل را دارد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.