اسلحه پنهان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اينكه پرســپوليس 8 درصد از گلهاي خود در اين دو فصل را از روي پرتاب به ثمر رســانده شايد به خودي خود آمار جالب توجهي نباشد اما وقتي توجهمان را جلب ميكند كه هيچ تيمي به اندازه پرسپوليس در اين مدت نتوانسته از طريق پرتاب اوت به گل برســد. جالبتر اينكه تمام اين گلهــا با پرتاب وحيد اميري شــكل گرفته و بيشترشان گره بازي را براي پرسپوليس بــاز كردهاند. نخســتين بار در هفته اول ليگ شــانزدهم و در شــرايطي كه بازي پرسپوليس- ســايپا تا دقيقه 67 با تساوي بدون گل پيش رفته بود، وحيد اميري در نخستين بازي خود با پيراهن پرسپوليس با يك پرتاب اوت تند و تيز موقعيت خوبي

̴فوالد براي كمــال كاميابينيا فراهم كرد تا تــك گل پيروزيبخش پرسپوليس شكل بگيرد. دومين بار در بازي پرسپوليس در هفته هفدهم همــان فصل بود كه در دقيقه 2 عبدا...كرمي روي پرتــاب اوت وحيد اميري به اشــتباه دروازه خودي را باز كرد تا زمينهساز شكســت 3 بر صفر فوالد باشد. سومين گلي كه پرســپوليس روي پرتاب اوت اميري زد، تنها گل بياثر اين تيم بود. در شــهرآورد برگشــت فصل پيش سيدجالل پرتاب اوت وحيــد اميري را به گل نشــاند تا پرســپوليس با اختالف گل كمتــري ببازد. روند پرتابهاي گرهگشــاي اميري به اين فصل هم كشــيده شــد و در بــازي اين هفته پرســپوليستراكتورسازي در شرايطي كه بازي با تساوي يك بر يك دنبال ميشد، پرســپوليس با پرتاب اوت وحيد اميري- كه حاال بايد او را اسلحه پنهان تيم برانكو بدانيم- و ضربه تمامكننده كمال كاميابينيا به پيروزي رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.