45 دقيقه بازي 3 دقيقه استراحت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

تازهتريــن ادعــاي رييس كميته پزشــكي فدراســيون فوتبال اين است كه دســتورالعمل فيفا درباره توقفهاي 3 دقيقــهاي براي خنك شــدن بازيكنــان Cooling( )Break در بازيهــاي هفتههاي ابتدايي ليگ برتر اجرا شده. ادعايي كه توحيد ســيفبرقي اينطور آن را مطرح كرده است: «سالمتي ورزشــكاران بر نتيجه ارجحيت دارد. به همين دليل سالمت بازيكنان و جبران آبي كه ورزشكاران طي فعاليت از دست ميدهند، با اجراي اين طرح پوشش داده ميشــود. در ايــن وقفههايي كه طي بــازي ايجاد ميشــود، اصال بحث استراحت از سوي فيفا مطرح نبوده بلكه جايگزيني مصرف مايعات و ريكاوري بازيكنان است. بــا توجه به شــرايط آبوهوايي كشــورمان و با توجه به دما و رطوبت هوا، اين دســتورالعمل در برخي بازيهاي هفتههاي اول و دوم ليگ برتر فوتبال اجرا شد. اين روند با توجه به گرماي هوا در هفته ســوم بــه بعد با جديت بيشتري توسط سازمان ليگ اجرا خواهد شد. البته با توجه به برنامهريزي خوبي كه سازمان ليگ براي زمان مسابقات انجام داده، شــرايط به نحوي پيش رفته كه بازيها در بهترين شرايط آب و هوايي برگزار ميشود اما در هفتههاي آينده احتماال هوا گرمتر ميشود كه اين موضوع، حساســيت ناظران را بيشــتر خواهد كرد. بحث سالمتي بازيكنان مدنظر ما است كه خوشبختانه ناظران مســابقات به اين موضوع آگاهي كامــل دارند. نكته مهم ديگري كه وجود دارد، اين است؛ فردي كه دچار كم آبي خفيف يا متوسط ميشود، خيلي زود خسته خواهد شد. واضح اســت كه فردي هم كه دچار خســتگي ميشود، به راحتي آســيب ميبيند. اين افراد عــالوه بر كم آبي، به راحتي در معرض آســيبهاي ورزشي قرار ميگيرند. بنابراين سالمت بازيكنان از نتيجه اهميت بيشتري دارد.» در ادامــه، رييس كميته پزشــكي فدراســيون فوتبال از اجراي اين طــرح در ليگ يك ميگويــد: «با هماهنگي كميته پزشــكي و ســازمان ليگ، اين قانون در مسابقات دســته اول هم اجرا خواهد شــد. قبل از مسابقه نماينده فدراســيون به ارزيابي شرايط آب و هوايي ميپردازد و در نهايت داور درباره وقفههاي هر نيمه تصيم ميگيرد. داور بايــد در دقايق 30 و 75 بــازي را متوقف كند و حداكثر سه دقيقه زمان نوشيدن آب به بازيكنان داده شود. نكته مهم در اجراي اين طرح، شــروع و پايان وقفهها با سوت داور است. در دقايقي كه بازي متوقف ميشود، توپ بايد خارج از زمين باشد و همه بازيكنان گوش به فرمان داور.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.