نيمار، ستاره احمق!

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

هفته گذشــته نيمار جدايي خود از بارسلونا را قطعــي كرد و با قــراردادي 222 ميليون يورويي به پي اس جي پيوســت تا او تبديل به گرانترين بازيكن تاريخ فوتبال شود. هواداران بارسا به اين سادگيها جدايي او را هضم نخواهند كــرد. اين جدايي به اندازهاي تكان دهنده بود كه بعد از گذشــت چند روز هنوز درباره آن بحث ميشود. ارنستو والورده سرمربي بارسا بعد از فروكش كردن گرد و غبارهاي جدايي نيمار، باالخره ســكوت خود را شكســت و در مورد جدايي ســتاره برزيلــي و مهاجرت وي به فرانســه صحبت كرد. ســرمربي بارسا اذعان داشــت كه عالقهمند به حفظ ســتاره خود بــوده اما در هر جا هر بازيكني در تصميم گيري آزاد است. والورده گفت:« هر بازيكني آزاد است كه در مورد آينده خود تصميــم بگيرد و نيمار نيز اينگونه تصميم خود را گرفته اســت. براي او بهترينها را آرزو داريــم و اگرچه عالقهمند بوديــم نيمار در بارســا باقي بمانــد اما بايد نگاهمان رو به آينده باشــد و روي بازيكنان فعلي و آنهايي كه قرار اســت به بارسا ملحق شوند، تمركز كنيم.» والورده افزود:« نبايد ديگر به گذشتهها نگاه كرد و تنهــا بايد تمركز خــود را به اتفاقات آينده معطــوف كرد زيرا اگر يك در بســته شــده، درهاي ديگري باز اســت كه ما بايد توجه خودمــان را به آنها جلــب كنيم زيرا آينده هيجان انگيزي در انتظار ماست.» در همين رابطه آنخل كاپا سرمربي بازنشسته آرژانتيني برخالف هموطنش سرمربي بارسا موضعي تند در قبــال جدايي نيمار گرفت و در يك مصاحبه به انتقاد از تصميم نيمار در جدايي از بارسلونا پرداخت. آنخل كاپا در اين باره گفــت:« انتقال نيمار اســفناك و انتقادآميز اســت. او تعهدش به بارسلونا را به پول فروخت. نيمار در بارسلونا يك بازيكن ويژه و از نمادهاي تيم بود. هدف او تبديل شدن به مسي در پي اس جي است؟ اگر اين دليل جدايياش باشد كه بايد به حالش افســوس خــورد و او را يك احمق خواند. نيمــار بايد بداند كه مســي بهترين بازيكن تاريخ فوتبال است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.