رييس، بازگشت كامرانيفر را نپذيرفت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

براي دوري حســن كامرانيفر از فوتبال، همان استعفاي شفاهي كافي بود. او كه بيش از يك ســال نقش رييس را در دپارتمان داوري فدراســيون فوتبال ايفــا ميكرد، همه دلخوريهايش از دخالتهــاي رييس كميته داوران را در يــك مصاحبه خالصه كرد و همان مصاحبه شــد اســتعفانامهاش. اين رفتن اما بازگشــت ندارد و حتي بعيد اســت كه دپارتمان را به دست رييسي ديگر بسپارند. درست يك هفته پيش بود كه كامرانيفر از رياست دپارتمان داوري كناره گرفت و جالب اينكه هيچكس براي بازگرداندن او دنبالش نرفت. ديروز علي كفاشيان (نايب رييس اول فدراسيون)، فريدون اصفهانيان (رييس كميته داوران) و حسن كامرانيفر در جلسهاي كه ترجيح دادند خبرش به گوش هيچ رســانهاي نرسد، دور يك ميز نشســتند تا فكري به حال دپارتمان و صندلي خالي رياســتش كنند. نتيجه اين همنشــيني اما هيــچ تغييري در وضعيت كامرانيفــر به وجود نياورد چرا كــه اصفهانيان حاضر به همكاري دوباره با او نشد. در واقع كفاشيان اين جلسه را ترتيب داده بود تا كامرانيفر را برگرداند و به اختالفهاي داوري پايان بدهد اما هر چه بيشتر بر اين بازگشت پافشاري ميكرد، رييس كميته داوران براي مخالفت مصممتر ميشــد. ســر آخر هم حرف او بود كه به كرسي نشست. كفاشيان و فدراسيون چارهاي نداشتند جز تن دادن به خواسته فريدون اصفهانيان كه هيات رييسه انتخابش كرده و آنها قدرت عزل او را ندارند. كميته داوران همچنان در اختيار اصفهانيان است و به گفته شــايعهها او تصميم ندارد دپارتمان را به دست يك رييس جديد بدهد، بلكه ميخواهد با انتخاب يك دبير هماهنگ با خودش، به ماجرا پايان بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.