ستاره صدرنشين

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

حتي در مقايســه با اين عكس كه دو دهه پيش گرفته شده، مهدي تارتار آنقدر تغيير نكرده كه شــناختنش سخت باشد. چشمگيرترين تغيير او در اين سالها شايد همين پيراهن قرمزرنگي باشد كه به تن داشته و حاال رداي مربيگري را به جاي آن پوشيده است. تارتار فوتبال حرفهاي را از تراكتورســازي آغاز و چند سالي هم براي تيمهاي بهمن و پاس بازي كرد. او را اما در سالهاي پاياني دهه 70 شــناختيم كه با پيراهن پرسپوليس در ليگ بازي ميكرد. بعد از سه سال حضور در جمع قرمزپوشان پايتخت، مهدي تارتار به ابومسلم و سپس راهآهن رفت و كمي بعد راهآهن را به دستش دادند. او حتي به پرســپوليس برگشــت اما اين بار بهعنوان دســتيار علي دايي. او روزهاي ســرمربيگرياش را در داماش گيالن، گهر زاگرس، گسترش فوالد و صبا گذراند و حاال هم تيمش- پارسجنوبي كه تازه به ليگ برتر صعود كرده- در ليگ برتر صدرنشين است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.