شبيه يك مدعي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين تيتر را براي پرسپوليس انتخاب كرديم كه اگر چه با تنها يك گل اما بازي سومش را هم با پيروزي پشت سر گذاشت تا از همين ابتداي فصل مدعي باشد. ديگر خبرهاي مهم اين روز اما از دل المپيك ريو برخاســته بود. از افتتاحيه نوشــتيم و پرچمداري زهرا نعمتي براي كاروان ايران كه هيچ رسانهاي در دنيا نتوانست ناديدهاش بگيرد. رضا يزداني به المپيك رسيد، الهه احمدي ششم شد و نجمه خدمتي هم نخستين نماينده حذفشده ايران لقب گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.