درگذشت قهرمان دووميداني استراليا

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بتي كاتبرت دونده استراليايي و قهرمان چهار دوره المپيك در ســن 79 سالگي با اهالی دنيا براى هميشه خداحافظی كرد. كاتبرت روز يكشنبه بعد از سالها مبارزه با بيماري اماس در سن 79 سالگي درگذشت. او در سال 1938 در استراليا متولد شــد، در سن 18 سالگي در المپيك ملبورن شركت و سه مدال طال كسب كرد. او همان سال در دوي صد متر ركورد 11 ثانيه و 4 دهم ثانيه را به نام خود ثبت كرد. كاتبرت در المپيك ســيدني مشعلدار بود و بعد از او هيچ ورزشكار المپيكي نتوانسته همزمان مدال طالي رشتههاي ‪200 ،100‬ و 400 متر را از آن خود كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.