هديه ناچيز

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اينكه ليونل مسي تمامي وجوه جمعآوري شده در مراسم ازدواجش را به خيريه بخشــيد در ابتدا بسيار نيك و پسنديده جلوه ميكند اما نه آنگونه كه ســتاره آرژانتيني ميخواســت. مسي پيش از برگزاري مراسم ازدواج خود از ميهمانهايش خواسته بود به جاي هديه دادن به او، به يك موسســه خيريــه در آرژانتين كه براي مردم فقير خانه ميســازد، كمك كنند. بر خالف انتظار اما تنها 200 هزار پســوي آرژانتيــن- 8700 پوند- از اين ميهماني جمع شــد؛ يعني به طور ميانگيــن، هر ميهمــان تنها 34 پونــد را در راه هــدف خير داماد نامآشــنا، تقديم كرده و قرار اســت با پولهاي جمعآوري شده 10 اقامتگاه اضطراري بسازند. روزنامه آرژانتيني كالرين بهعنوان يكي از سرشناسترين نشريات آمريكاي التين اين جريان را با عنوان «هديه ناچيز» توصيف و همچنين فاش كــرد كه جرارد پيكه كه به همراه همســرش به مراسم ازدواج مســي رفته بود، همان شب در كازينو 11500 پوند هزينه كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.