يك ليگ و اين همه اختالف سن

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بررســي سن و ســال بازيكنان و مربيان ليگ برتري آمار جالبي را به دســتمان ميدهــد. علي نظرمحمدي با 38 سال و 11 ماه ســن، جوانترين سرمربي ليگ برتر است و ســپيدرود داراي كمترين اختالف ســن بين سرمربي و بازيكنانش. جايي كه نظرمحمدي با محمد حســيني تنها ســه سال اختالف ســن دارد. او از ســهيل حقشناس 3 ســال و 10 ماه بزرگتر اســت و جالبتر اينكه از مهدي رجبزاده- كاپيتان ذوبآهن- كوچكتر است. در صنعتنفت هم تقريبا اين اختالف ســن ديده ميشود و فــراز كمالوند بهعنوان ســرمربي، چهار ســال و نيم از مرتضي اســدي- كاپيتان- بزرگتر است. اكبر ميثاقيان با 64 سال و 3 ماه پيرترين سرمربي ليگ است اما بيشترين اختالف سن را پرسپوليس دارد. برانكو با 63 سال و 3 ماه ســن، شــاگردي دارد كه متولد 5 فروردين 1378 است. حميدرضا طاهرخاني 18 ســال و 4 مــاه دارد؛ يعني 44 سال و 11 ماه از سرمربياش كوچكتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.