خيزآندوبرایبازگشتبهتيمملی

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - بهناز میر مطهریان Mirmotahharian Behnaz

آندو ميتوانســت امروز در قامت كاپیتان جایگاه ثابتی در تیم ملي داشــته باشــد. ميتوانســت مثل مهدي رحمتي، همه كاره اســتقالل باشد و تا همیشــه حمایت آبي پوشان را پشت ســر خود داشته باشد. نه اینکه بعد از شــروع لیگ، به یکي از معدود پیشــنهادهایش به اجبار پاسخ مثبت بدهد و به گســترش فوالدي بیاید كه حتي بازیکنان جوانش هم براي خود از این تیم راهي به تیم ملي نميبینند. جاي آندو امروز بي شــك در تیم بهتري بود، اگر در فصلهاي اخیر انتخابهاي بهتري داشــت. اگر مسائل مالي نقش كمتري در انتخابهایش ایفا ميكرد و با وســواس و سیاست بیشــتري تیمهایش را برميگزید اما حاال هم براي او دیر نشــده كه با انگیزههاي بزرگي كه براي بازگشــت به تیم ملي دارد، ميتواند بار دیگر خود را احیا كند و آندوي فوتبال ایران شود.

مسير فوتبالي آندو مثل يك فيلم از مقابل چشمانمان عبور ميكند. فيلمي كه در آن همه چيز سر جاي خــودش قرار دارد و ســتاره و نقش اول فيلم، آندو است كه قدم به قدم مسيري را ميرود كه همه فوتباليستهاي موفق ميرونــد. از يك جاي ايــن فيلم به بعد انتخابهــاي آندو از مســير اصولياش خارج ميشود . اشــتباه، جريان منظم فيلم زندگي حرفهاي او را به هم ميريزد. از همــان زمــان كــه از ليگ قطر باز ميگــردد و با اينكه اســتقالل او را ميخواهد به ســايپاي جاللي ميرود. او پيشنهاد استقالل را به دليل مبلغ پايين رد كرد و با قرارداد قابل توجهي به سايپا رفت . قــراردادش آنقدر قابل توجه بود كه همان زمان رســانهها تيتــر زدند: «يك ميليون تومــان ناقابل در ازاي هر دقيقه بازي تيموريان در ســايپا» آنــدو البته هرگــز در نهايت چنين پولي از ســايپا نگرفت و مصدوميت، بدشانســي بزرگي بود كه همان فصل گريبانش را گرفت. مصدوميت باعث شــد از فهرســت بازيكنان سايپا خارج شود و طبيعتاً مبلغ قراردادش را هم تمام و كمال نگيرد. بعد از مصدوميت، ماشــين ســازي انتخاب بعــدي آندو شــد. خيليها فكر ميكردنــد اين بار آنــدو انتخاب بهتري داشته باشد اما او باز هم تصميم خودش را گرفتــه بــود و يك نيم فصــل راهي ماشين ســازي شــد. يك نيم فصل كه گذشــت، اســتقالل باز هم خواهان آندو بود . يك تغيير مســير خوب به ســمت بازگشــت به انتخابهاي بهتر و پوشيدن پيراهن تيم پرطرفدار پايتخت. بدشانســي اما انگار دست از سر آندو برنميداشــت. معلوم نيســت محروميت استقالل از حضور در نقل و انتقاالت ديگر چه صيغهاي بود كه اين بار هم مانعي شد براي بازگشت او به استقالل. به ناچار آندو راهي نفت تهران شــد تــا نيم فصل دوم رقابتها را در نفت بگذراند. نيم فصلي كه آنقدرها براي او بد پيش نرفت. آنــدو در نفت تهران بــه تدريج به بازيكن اصلــی تبديل شــد، ولی امكان رفتنــش بــه ســايپا همراه علــی دايی ميســر نشــد. او همچنين نتوانست نظر استقالليها نســبت به خودش را مثبت نگــه دارد و با اينكه بعــد از محروميت اســتقالل از حضور در نقــل و انتقاالت، مســووالن اين باشــگاه قول داده بودند كــه در پايان فصل قــرارداد مدنظر را با او امضــا كنند اما در نهايــت زير قول و قرارهايشــان زدند و فقط شهباززاده را از نفت گرفتند. آنــدو مانــد و قــول و قرارهايي كه به آنها عمل نشــده بود و پيشنهادهايي كه به هواي اســتقاللي شدنش از دست ميرفت. تا آنجا كــه حتي اميرقلعهنويي كه ميخواســت او را به تيم خودش ببرد هم به خاطر قراري كه آندو با اســتقالل گذاشته بود، از پيشــنهاد به او منصرف شد. وقتي هم كه رفتن آندو به استقالل منتفي شد، او تيمش را بسته بود و ديگر جايي براي آندو نداشت. آندرانيك تيموريان در نهايت قرباني انتخابهاي بد و بدشانســيهايي شــد كــه گريبانش را گرفته بــود. حذف او از تيم ملي، شــايد بدتريــن خبري بود كه ميتوانســت مثل پتك بر سر آندو فرود بيايد. آن هم در شــرايطي كه به تازگي بازوبند كاپيتاني را به بازو بسته بود. بازوبنــد كاپيتانــي تيم ملــي انگار چنــدان برايش خوش يمــن نبود كه تا آمد به بازويش ببندد، نه تنها بازوبند كه پيراهن تيم ملي را از او گرفتند. حاال ايــن انگيزه بازگشــت به تيم ملي اســت كه آنــدو را همچنان محكم و پيگير نگه داشــته. گسترش فوالد تنها تيمي بود كــه در ادامه همه بدقوليها و بدشانسيها ميتوانست مقصد تيموريان بــراي اين فصل شــود و انگيزه باالي او براي بازگشــت به تيم ملــي را به نوعي تقويت كند . شــايد در پس همه اين بدشانسيها ايــن بار شــانس همــراه آندو باشــد و تغييرات احتمالــي آينده در تركيب تيم ملي و اتفاقاً در پست آندرانيك تيموريان بتواند او را به تيم ملي بازگرداند و پايان خوشي براي فيلم پرفراز و نشيب زندگي فوتبالياش رقم بزنــد چرا كه اين پايان مهجــور و بــه دور از تيم ملــي، چيزي نيست كه سهم آندو از اين فوتبال باشد. آن هــم در ســالي كــه آندرانيك تيموريان ميتواند بهعنوان يك باتجربه، وزنــه خوبي براي تيم ملي در رقابتهاي جام جهاني به حساب بيايد.

شاید در پس همه این بدشانسیها این بار شانس همراه آندو باشد و تغییرات احتمالي آینده در تركیب تیم ملي و اتفاق ًا در پست آندرانیك تیموریان بتواند او را به تیم ملي بازگرداند و پایان خوشي براي فیلم پرفراز و نشیب زندگي فوتبالياش رقم بزند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.