دروازه سرخابيها بسته نماند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دستکش طالیي دروازهبان شهرستاني

درســت اســت كه بعــد از دو هفته، هنــوز خيلي زود اســت بخواهيم عملكرد پســت خاصــي در تيمهاي ليــگ برتري را ارزيابــي كنيم اما در هميــن دو هفته تعــداد گلهاي به ثمر رســيده آنقدر باال بوده كه دروازهبانها بيشــتر از هر پســت ديگري و زودتر از هميشه به چشم بيايند. دروازهبانهاي حاضر در تيمهاي مختلف را ميتوان جزو پركارترين بازيكنان حاضر در زمين دانســت و در اين ميان تنها گلر تيم استقالل خوزستان را ميتوان از اين قاعده مستثني دانست؛ دروازهبان اين تيم موفق شده اســت در هر دو بازي دروازه خود را بسته نگه دارد . به همين خاطر بعيد نيست اين فصل هم از آن فصلهايي باشــد كه مثل فصل پانزدهم دروازهبان اســتقالل خوزســتان بهترين گلر ليگ شود.

دروازه بسته وحید شیخ ویسي

تنهــا دروازهباني كه در هــر دو ديدار ابتدايــي ليگ برتر موفق شــده دروازه خود را بســته نگه دارد وحيد شيخويســي بود. او بــا مقاومــت در برابر حمــالت تيمهاي تراكتورســازي و اســتقالل تهران خود را به صدر بهتريــن دروازهبانهاي حاضر در ليگ برتر رســاند. او كه پيش از اين در تيم نفت تهران به بــازي ميپرداخت پيــش از آغاز رقابتهاي ليگ شانزدهم راهي خوزستان شد تا از دروازه استقالليها حراست كند . عملكرد خوب شــيخ ويسي در دو بازي ابتدايي ليگ باعث شــد تا او از دروازهبانهاي مليپوش و همينطور سرخابيها باالتر بايستد .

بیرانوند اسیر تراكتور شد

گلر سرخپوشــان پس از كلين شــيت در اولين بازي اين تيم در ديدار دوم اســير مهاجم تراكتوريها شد تا اولين گل خود در ليگ هفدهــم را دريافت كند، البته بيرانوند در اين بازي موفق شــد يكــي دو موقعيت فوقالعاده را از آن خود كند تا سرخپوشــان پيروزي خود در تبريز را مديون عملكرد وي بدانند. گلر لرستاني پرسپوليسيها كه پس از پايان بازيهاي ليگ شانزدهم موفق شده بود خود را در صدر ديگــر دروازهبانهاي حاضر در ليگ قرار دهد اخيرا بهعنوان بهترين گلر ليگ گذشته فوتبال ايران نيز انتخاب شد.

پنالتي دروازه رحمتي را باز كرد

دروازهبان اســتقالليها نيز در دو ديدار خود تنها يك بار دروازه خود را باز شده ديد. او در آبــادان و در اولين بازي خود در ليگ هفدهم برابر صنعت نفت آبادان موفق نشــد در برابر ضربه پنالتي حريف مقاومت كند تا اولين گل خود در ليگ جديد را دريافت كند. رحمتي اما در دومين بازي آبي پوشان برابر استقالل خوزستان موفق شد دروازه خود را بســته نگه دارد و با اولين كلين شيت خود ميدان را ترك كند.

گردان هم مثل رحمتي و بیرانوند

گردان كه سالها پيش و با حضور موفق در تيم ابومســلم موفق شــده بود خود را به فوتبال ايران معرفــي كند اين روزها باز هم با يك تيم مشهدي ديگر به فكر احياي خود اســت و در دو بازي ابتدايي ليگ موفق شد بازيهــاي قابل قبولي از خــود ارائه دهد. او در اولين بازي در ديدار برابر پيكان در تهران اولين گل خــود را پذيرفت امــا در دومين ديــدار پديده كه در برابر ســپاهان به انجام رسيد موفق شــد با بسته نگه داشتن دروازه خود، اولين كلين شيت در ليگ جديد را در كارنامه خود ثبت كند .

مظاهري با واكنشهایي به موقع

ديگر دروازهبان مليپوش فوتبال ايران در مجموع دو بــازي ابتدايي ليگ هفدهم موفق شــد عملكــرد خوبي از خــود به جا بگــذارد. او كــه در اولين ديدار در مشــهد نتوانست از دروازه خود محافظت كند و دو بار اسير حريف شد در بازي دوم ذوبيها با ارائه يك بازي كم نقص و واكنشهاي به موقعي كه از خود به نمايش گذاشت توانست اولين كلين شيت خود را به ثبت برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.