اکبر ميثاقيان: در هر شرايطي تحت فشاريم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم فوتبال ســياه جامگان مشهد كه فصــل گذشــته در آخريــن روز بازيها با پيروزي مقابل پرســپوليس بقايــش در ليگ قطعي شــد حاال در فصل جديد هم شــروع خوبي داشته است . اكبــر ميثاقيــان ســرمربي سياهجامگان با اشاره به پيروزي تيمش مقابل سپيدرود رشت ميگويد : « بازي خوبي انجام داديم و توانستيم به يك برد شيرين دست پيدا كنيم. البته چه ببريم و چه ببازيم تحت فشار هستيم اما جذابيت فوتبال همين اســت. تيم ما تركيبي از بازيكنان جوان و باتجربه است. نفراتي در تيم ما وجود دارند كه سنشان ‪2 ۱‬سال اســت ولي از جان مايه ميگذارند و همه تالششان اين است كه بتوانيم در پايان هر بازي سه امتياز را كسب كنيم». او ميدانــد كه هفتــه به هفته بازيها سختتر ميشــود: «روزهاي ســختي را در ليگ هفدهــم خواهيم داشت، هر چه از زمان بازيها ميگذرد تيمها شــرايط بهتري پيدا ميكنند و از آمادگي بيشتري برخوردار ميشوند و كار براي همــه تيمها جهت گرفتن سه امتياز مشكل ميشود». مسووالن باشگاه ســياهجامگان ظاهــرا تصميــم دارنــد كــه پاداش بازيكنانشــان را به موقــع بدهند: « مــا در بازي هفته اول كه به تســاوي رسيديم به بازيكنانمان پاداش داديم، تيم ما خصوصي اســت و منابع مالي زيادي نــدارد اما مســووالن تيم در تالش هســتند تــا پيــروزي مقابل ســپيدرود را بــي جــواب نگذارنــد. بازيكنانم ميدانند كه مديران ســياه جامگان تمام فكرشــان اين است كه به تيم آرامش داده تا بازيكنان بتوانند با فكري بــاز به مصاف حريفانشــان بروند ». ميثاقيان بازي بــا فوالد را يكي از ســختترين بازيهــاي تيمــش ميدانــد : « مقابل تيمــي بازي داريم كــه از ســرمربي با دانشــي ســود ميبرد، پورموســوي نشــان داده كه ميتوانــد يــك ســرمربي موفق در فوتبــال ما باشــد. فوالد خوزســتان حريف سرسختي براي ما خواهد بود و مــا بايد با ارائه يــك بازي منطقي بتوانيم در خانه خودمان ســه امتياز ديگر را كســب كنيم اگرچه ميدانيم كار ســختي مقابل فــوالد داريم اما بــراي بازيكنان بــا تعصب و پرتالش من هيــچ غيرممكني وجود ندارد. از مردم مشــهد ميخواهم كــه تيم ما را تنها نگذارنــد. ما به حضور آنها در ورزشــگاه نياز داريم و حمايت آنها از سياهجامگان ميتواند ضامن پيروزي ما برابر حريفان باشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.