بوناچيچ: اگر شرايطمان بهتر نشد از من ايراد بگيريد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

شايد بدبينترين هوادار تيم گسترش فــوالد تبريز هــم فكــرش را نميكرد كه تيمــش در دو بــازي اول 7 گل دريافت كنــد. اما اين اتفاق افتــاد و حاال اين تيم در انتهاي جدول قــرار دارد. لوكا بوناچيچ ســرمربي تيم در اين بــاره ميگويد : « من از اول هــم گفتم كه گســترش فوالد به زمان نيــاز دارد. ما در بازي اولمان مقابل پــارس جنوبي ناهماهنــگ بوديم و خوب كار نكرديــم اما مقابــل ذوبآهن خيلي بهتر شــديم و بازي برابري مقابل اين تيم به نمايش گذاشــتيم. گســترش فوالد هر روز بهتر از ديروز ميشــود. گفتم كه كمي صبر كنيد، اگر گســترش فوالد بهتر نشد، آن وقــت حق داريد از من ايــراد بگيريد. در ديــدار مقابل ذوبآهــن هم ديديد كه ما بهتر شــديم. گســترش فوالد تغييرات زيادي داشته و خيلي جوان شده است، به خاطر همين به زمان نياز دارد». با توجه به اينكه تغييرات زيادي نســبت به سال قبل داشــتيم، ميانگين ســني ما به حدود 23 سال رسيده است، پيشبيني كار سختي به حساب ميآيد. انتظاري كه دارم اين است كه نوســان زيادي خواهيم داشت اما تمام ســعيمان را ميكنيم كه نســبت به سال قبل نتايج بهتري بگيريم». به نظر ميرسد او توقع داشــته كه چنــد بازيكن باتجربه را هم جذب ميكرد: «ببينيد؛ اســمها در فوتبال بازي نميكنند. مطمئناً من دوست داشــتم 3-2 بازيكــن باتجربــه كنار اين جوانان بودند اما حاال نيســتند. نبايد ديگر فكر اين چيزها باشيم و بايد با نيروهايي كه داريم جلو برويم. من به اين بازيكنان جوان ايمان دارم ». او دربــاره نتايجــي كــه برانكــو با پرســپوليس گرفته تا حــدودي با كنايه صحبت ميكند. «هدايت بارســلونا خيلي راحت اســت. پرســپوليس مانند بارسلونا اســت. شــما بايد ببينيد يــك مربي در باشــگاههاي كوچكتر ماننــد مس كرمان چــه نتايجــي ميگيرد. بابــت زحمات و موفقيتهايــي كه برانكــو ايوانكوويچ در ايران به دســت آورده خســته نباشيد و تبريــك ميگويم اما نميشــود مقايســه كرد كه چون برانكو در پرسپوليس نتيجه گرفته من هــم بايد در گســترش فوالد نتيجه بگيرم ». بوناچيچ در قياس فوتبال قطر با ليگ ايران ميگويد: «بعد از 3 ســال دوري به ايران برگشــتم، 3 ســال در قطر بودم اما در آنجا جــو فوتبالي نبــود. فوتبال قطر دچار مردگي شده اما خوشحالم به جايي برگشــتم كه مردم و جوانانــش با فوتبال زندگي ميكنند. مشــكالت هميشه وجود دارند اما بايد حل شوند. من اين را دوست دارم، چون يك ماجراجويي خوب برايم به حساب ميآيد ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.