پورموسوي : قبل از شروع فصل برنامههاي ما بههم ريخت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم فوالد خوزستان از دو بــازي اولش يك امتياز گرفته اســت اما سرمربي تيــم اعتقــاد دارد كــه مصدوميتها باعث نتيجه نگرفتن فوالد شــده است. سيد ســيروس پورموسوي دربــاره شــروع نهچندان خوب تيمش ميگويد: «ما يك تيم خوب را تشــكيل داده بوديم و در بازيهاي دوســتانه هم تالش كرديم تا به هماهنگي كامل برســيم. متأسفانه قبل از شــروع ليگ برتر تمام برنامههاي ما بههم ريخت و چند بازيكن مصدوم داديم كه كار ما را سخت كرد. اين موضوع باعث شد تا بيشــتر از 50 درصد از تركيب اصلي تيم تغيير كند و ما در بازي مقابل پرسپوليس و نفت تهران دچار مشكل شديم. در حال حاضــر بازيكناني مثــل زهيوي، عاشــوري، مريدي، والي، شــيرزادي، گلزاري و زليكاني مصدوم هســتند و طبيعتاً اين موضوع ما را بــا مشــكل مواجه خواهــد كــرد. در بازي با سياهجامگان هم تعدادي از آنهــا را در اختيــار نخواهيم داشت، ولي بههر حال من بــه جوانان تيم اعتمــاد دارم و آنهــا بايد از ايــن فرصت اســتفاده كرده و خودشــان را نشان دهند ». او حــاال بايــد براي بازي با سياه جامگان به مشــهد برود. تيمي كه با هدايت اكبــر ميثاقيان در دو هفته قبلي چهار امتياز به دست آورده است. پورموسوي ميخواهد با كسب اولين پيروزي اعتمــاد هــواداران تيمش را جلب كنــد: «تمام بازيهاي ليگ برتر ســخت است و ما بازي آسان در پيش نداريم. اميدواريم بتوانيم اولين پيروزي را مقابل سياهجامگان به دســت بياوريم. من به آينده فوالد اميدوارم و مطمئنم شرايط تيم تغيير خواهد كرد ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.