والي : ببينيد چطور مقابل پرسپوليس گل خورديم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايوب والــي كاپيتان تيم فوتبال فوالد خوزستان در بازي با پرسپوليس دچار مصدوميت شد و به همين دليل چند بازي را از دست داد. او اميدوار اســت كه از هفته چهارم براي اين تيم بازي كند . والي درباره شــرايط فعلياش ميگويــد: «بعد از اينكــه در بــازي بــا پرسپوليس مصدوم شدم، مراحل درماني را آغاز كــردم و در حال حاضر فيزيوتراپي و آب درماني در دستور كارم قرار دارد. هنوز نرم دوي را شروع نكــردم ولي فكر ميكنم تا يكي دو روز ديگر هم اين كار را انجام دهم. فعال زمان بازگشــت من به طور دقيق مشخص نيســت اما اميدوارم از هفته چهارم بتوانم فوالد را همراهي كنم». او بــر اين بــاور اســت كه تيمــش مقابل پرســپوليس هم ميتوانســت بازنده نباشد: «در بازي پرســپوليس كارهاي دفاعي را خوب انجام داديــم و شــما ببينيد كه چطــور گل خورديــم. در بــازي نفــت تهــران نيز فرصتهــاي زيــادي را از دســت داديم و در مجموع در ايــن دو هفته كمي بد شــانس بوديــم. مطمئن باشيد شــرايط فوالد تغيير ميكنــد و ما اگر هماهنگ شــويم، نتايــج خوبــي را خواهيــم گرفــت . مطمئنا نتايجــي را ميگيريم كــه هواداران فــوالد نيز خوشحال شوند ». والي مدعي است كه تيمش در ابتداي فصل با بدشانســي مواجه شده است: « تيم ما جوانتر شده و نياز به زمان داريم كه با يكديگر هماهنگ شويم. البته اين را هم بگويم كه ميتوانستيم در دو بازي گذشته بيشتر امتياز جمع كنيم اما اسير بدشانسي شديم. ما در شروع ليگ مصدوم داديم و كادر فني نتوانست از پنج، شش بازيكن استفاده كند ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.